Podatek CIT 15% od 2017r. to druga, dodatkowa stawka podatkowa. Kogo dotyczy obniżony podatek CIT?

15% PODATEK CIT od 2017r. – kto może korzystać z obniżonej stawki?

Wraz z nowym rokiem obowiązują dwie stawki podatku CIT: 19% oraz druga, dodatkowa stawka podatkowa 15% dla małych firm. Ustawa została wprowadzona, aby wspierać rozwój przedsiębiorców. Możliwość jej wykorzystania została jednak mocno sprecyzowana. Sprawdź czy jesteś podmiotem, który spełnia określone ustawowo warunki.
  1. Dla kogo podatek CIT 15%?

Obniżona do 15% stawka podatkowa dotyczy dwóch grup podatników (za wyjątkiem podatkowych grup kapitałowych):

a) małych podatników – bez ograniczeń czasowych
b) pozostałych podatników – tylko w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Definicja ta nie uległa w wyniku omawianej nowelizacji zmianie. Zgodnie z nią przez małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Kwotę tą przelicza się według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wątpliwość dotyczy tego, w którym momencie podatnik powinien spełniać definicję małego podatnika, aby móc stosować obniżoną do 15% stawkę podatkową? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przywołanym art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Ważne!

Dany podatnik jest małym podatnikiem przez cały bieżący rok podatkowy, o ile wartość jego przychodów nie przekroczyła 1,2 mln euro w roku poprzednim, niezależnie od tego jak duże przychody osiąga w roku bieżącym. Wartość przychodu z roku bieżącego będzie miała wpływ dopiero na status tego podatnika (jako małego podatnika) w roku przyszłym.

 

  1. Ograniczenia czasowe, czyli CIT 15% dla nowopowstałych firm

Ustawodawca przewidział możliwość stosowania stawki 15% zarówno przez małych podatników, jak również przez podatników rozpoczynających działalność. Ważną kwestią jest jednak, że o ile w odniesieniu do małych podatników brak jest ograniczeń czasowych stosowania 15% stawki podatkowej, to w odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność w stanie prawnym po wejściu w życie omawianej nowelizacji – obniżona stawka ma zastosowanie bezwarunkowo tylko przez jeden rok podatkowy, tj. ten w którym rozpoczyna działalność.

W kolejnym roku podatkowym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, możliwość kontynuowania obniżonej stawki podatkowej uzależniona będzie od tego czy w następnym roku podatnik ten spełniać będzie warunki do uznania go za małego podatnika, czy też nie (a więc od tego czy w roku, w którym podatnik rozpoczął działalność wartość uzyskanych przez niego przychodów przekroczy równowartość 1,2 mln euro).

  1. Ograniczenia przedmiotowe, tj. CIT 15% tylko dla osób prawnych

Obniżoną stawkę podatku dochodowego wprowadzono tylko dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne niebędący przedsiębiorcami) nie będą mogli skorzystać z tej preferencji.

  1. Ograniczenie podmiotowe

Obniżoną stawkę podatkową mogą stosować wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Jedyne ograniczenie podmiotowe dotyczy podatkowych grup kapitałowych, które zgodnie z art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p. zostały wyłączone z możliwości korzystania z obniżonej do 15% stawki podatkowej.

Wprowadzenie dodatkowej, niższej stawki 15% CIT na pewno zachęci podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do przekształcania się w spółki. Warto jednak wcześniej skonsultować swoją decyzję z biurem rachunkowym, które posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ma wgląd do aktualnych przepisów prawa podatkowego. Większość zmian przepisów w prawie podatkowym zawiera dodatkowe uwarunkowania, o których warto rozmawiać z księgową w biurze rachunkowym.

Źródło streszczenia: publikacja ABC, autor: Mariusz Pogoński

Posted in Bez kategorii.