status podatkowy klienta

Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta

Kiedy już postanowiliśmy, że chcemy nawiązać relacje biznesowe z naszym kontrahentem, następnym krokiem weryfikacji będzie ustalenie statusu podatkowego kontrahenta.

Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta? Dla sposobu opodatkowania podejmowanych czynności immanentne znaczenie ma fakt, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W jaki sposób dokonać weryfikacji?

– Potwierdzenie rejestracji na wniosek podatnika – zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT – potwierdzenie otrzymane na formularzu VAT-5, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301). Opcja ta obarczona jest jednak obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł;

– potwierdzenie statusu podatkowego na wniosek strony zainteresowanej – zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Potwierdzenie wydaje się w formie zaświadczenia, a opłata skarbowa w tym wypadku wynosi 21 zł.

– weryfikacja kontrahenta w bazie on-line na stronie Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl). Za pomocą tej bazy dostawca ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia, czy nabywca towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Na podstawie numeru NIP podmiotu system generuje jeden z trzech poniższych komunikatów:

  1. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia;
  2. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony;
  3. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Usługa daje możliwość wydrukowania komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Decydując się na którąkolwiek z omawianych metod weryfikacji kontrahenta, pamiętajmy że otrzymana przez nas informacja jest ważna przez określony czas. Niestabilna rzeczywistość gospodarcza nakazuje więc, aby okresowo ponawiać podejmowane kroki. Parafrazując mądre porzekadło stwierdzić należy z całą stanowczością, że informacja to pieniądz!

Link dla Ciebie jeśli chcesz zrzut ekranu portalu MF http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

Posted in Bez kategorii.