Zmiany w umowie o pracę

Zmiany w umowach o pracę od 22 listopada 2018 roku

Zmiany w umowach o pracę, które weszły w życie z dniem 22 listopada obejmują niemałą rewolucją część umów o pracę zawartych na czas określony. W myśl nowych przepisów niektóre z nich ulegną automatycznemu przekształceniu na umowy bezterminowe, czyli na czas nieokreślony.

Zmiany w umowach o pracę czyli limit 33/3 i jego znaczenie.

Wybór daty 22 listopada, nie jest tutaj przypadkowy, bowiem wcześniejsze zmiany, które dotyczyły obowiązującego pracowników oraz pracodawców tzw. limitów 33/3, weszły w życie 22 lutego 2016 roku. Limit 33/3 stanowi, iż okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony, bądź też kilku takich umów nawiązanych z jednym pracodawcą, nie może przekroczyć 33 miesięcy. Co więcej, umów na czas określony z jednym pracodawcą nie może być więcej niż 3.

W świetle powyższego zapisu, z dniem 21 listopada minie ustalony ustawowo termin 33 miesięcy od ustanowienia limitu, a co za tym idzie, wszystkie umowy zawarte przed dniem 22 lutego (również zawarte w ten dzień), a także te trwające nadal, zostaną z dniem 22 listopada 2018 roku przekształcone na umowy na czas nieokreślony. Ważną informacją dla pracodawców jest fakt, iż nie muszą oni z tego tytułu sporządzać dodatkowych aneksów do umów, gdyż zmiana ta wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Nowelizacja wprowadzająca umowy bezterminowe dla powyższych pracowników, oznacza, iż pracodawca nie może już wypowiedzieć ich bez podania wyraźnej przyczyny. Sytuacja ta wymusza na pracodawcy podanie powodu decyzji o zwolnieniu pracownika.

Kogo nie obejmą zmiany z tytułu limitu 33/3?

Jak wnika z przepisów, limit 33/3 i przekształcenie umów nie obejmie pracowników, którzy wykonują swoją pracę na czas określony będąc zastępstwem pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonujących pracę o charakterze dorywczym bądź sezonowym, świadczących pracę w okresie kadencji, w sytuacjach, w których pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, a także wówczas, gdy ich zawarcie w określonym przypadku, służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest konieczne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Posted in Blog and tagged .