JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

ZASADY PODSTAWOWE
 
Z dniem 1. lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy – Ordynacja Podatkowa, które zobowiązują podatników do wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (dalej „JPK”).
Oznacza to dla podatników obowiązek przesyłania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych do organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w ujednoliconej formie elektronicznej.
 Nowa metoda kontroli obejmuje następujące obszary:
    - JPK_VAT ewidencje sprzedaży i zakupów VAT
    - JPK_KR księgi rachunkowe
    - JPK_PKPIR podatkowa księga przychodów i rozchodów
    - JPK_EWP ewidencja przychodów
    - JPK_FA faktury VAT
    - JPK_MAG magazyn
    - JPK_WB wyciągi bankowe
Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek przekazywania danych w formacie JPK będzie dotyczył każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego.
Na żądanie organów podatkowych księgi podatkowe i dowody księgowe zobowiązani są przekazywać w formie JPK:
 
  •  od 1 lipca 2016 r. – duzi przedsiębiorcy
  •  od 1 lipca 2018 r. – mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Przy czym status przedsiębiorcy regulują przepisy ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. .U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) – art. 104 -106.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) bez wezwania organu podatkowego dotyczy:
 
  • od 1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców
  • od 1 stycznia 2017 r. – małych i średnich przedsiębiorców
  • od 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorców

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE
 
Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowym powinny jak najszybciej rozpocząć prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych do nowych przepisów prawa, tym bardziej, że wymagane dane w wielu przypadkach wykraczają poza informacje ewidencjonowane w dotychczasowych systemach księgowych. Wdrożenie procedury JPK jest szczególnie dotkliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż przeprogramowanie używanego systemu lub wdrożenie nowego oprogramowania wymaga czasu i jest kosztowne.
 
KONSEKWENCJE KARNO-SKARBOWE
 
Przedsiębiorca, który bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach w formacie JPK będzie mógł zostać ukarany:
karą porządkową w wysokości 2.800 zł.
 
Za udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności przedstawicielom organów podatkowych, a w szczególności za nieokazanie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach w formacie JPK przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują:
karę grzywny od 617 zł do maksymalnej wysokości 17.769.600 zł.
 
Należy pamiętać, że przekazanie błędnego JPK również wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową.
 
WADY I ZALETY JPK
 
"Fiskus będzie mógł badać poszczególne pozycje na fakturach, stosowane ceny, stawki podatkowe. Będzie miał u siebie wszelkie dane z ewidencji zakupów i sprzedaży, o wpływach i płatnościach, obniżkach cen i rabatach, daty, kwoty, wyciągi bankowe. Będzie wiedział, co się dzieje w magazynach firmy, co do nich wpłynęło i co wyjechało. (...) Wszystko to dostanie w jednolitym, jednakowym dla wszystkich formacie elektronicznym" - pisze "Gazeta Wyborcza".
 
JPK pomoże lepiej i skuteczniej wytypować podmioty do kontroli.
 
Z punktu widzenia przedsiębiorców - JPK może przyczynić się do uproszczenia kontroli i nieangażowania przedsiębiorców w kontrole na miejscu w firmach.
 
Biuro Rachunkowe „KONKRET” zapewnia swoim klientom pełną obsługę w zakresie realizacji obowiązku przesyłania plików JPK do organów podatkowych.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.