weryfikacja kontrahenta

Jak zweryfikować kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta to obecnie jedna z podstawowych czynności przed przystąpieniem przez przedsiębiorcę do zawarcia relacji gospodarczej. Zachęcamy do I części lektury na ten temat.

Jak zweryfikować kontrahenta? Weryfikacja powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo, a także w sposób ciągły, nawet w odniesieniu do znanych nam kontrahentów. Pozwala to ograniczyć do minimum ryzyko zawierania umów z nieuczciwymi czy niewypłacalnymi przedsiębiorcami. Z drugiej strony umożliwia nowopowstałym podmiotom uwiarygodnić swoją sytuację. Należy więc ustalić czy kontrahent:

  • rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oraz jak długo istnieje na rynku,
  • nie zalega z tytułu należności podatkowych wobec budżetu państwa, ale też w stosunku do innych podmiotów,
  • jak przedstawia się jego sytuacja finansowa.

Rozpoczęcie weryfikacji kontrahenta, można rozpocząć od Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w przypadku przedsiębiorstwa, lub  Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) gdy weryfikujemy osobę fizyczną. Jakie informacje uzyskamy z powyższych źródeł? Przede wszystkim nazwę lub firmę pod którą działa przedsiębiorca oraz formę prawną prowadzonej działalności, a także adres pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W następnej kolejności zapoznamy się z osobami mogącymi reprezentować podmiot w relacjach gospodarczych. Bardzo ważnymi informacjami z punktu widzenia bezpieczeństwa zawierania hipotetycznych umów handlowych jest moment rozpoczęcia działalności, ewentualne jej zawieszenie, zakończenie bądź też postawienie podmiotu w stan upadłości.

Kolejnym etapem weryfikacji kontrahenta wymagającym jego zgody jest wystąpienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie takie pozwoli nam ustalić czy nasz biznesowy partner na bieżąco wywiązuje się z obowiązkowych danin publicznych. Aby zaś ustalić jego wypłacalność wobec innych uczestników życia gospodarczego warto zajrzeć do Biura Informacji Gospodarczej (BIG), w ramach którego wyróżniamy najpopularniejszy Krajowy Rejestr Długów, ale także Europejski Rejestr Informacji Finansowej oraz Centrum Informacji Gospodarczej.

Weryfikację uzupełnijmy wglądem w sprawozdanie finansowe naszego kontrahenta. Sprawozdanie to może okazać nam sam kontrahent bądź też możemy znaleźć go w Monitorze Polskim „B” wydawanym jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Możemy również podeprzeć się danymi ze sprawozdania sporządzanego dla GUS-u.

Obecnie dużo podmiotów tzw. wywiadowni gospodarczych oferuje swoje usługi w zakresie pozyskiwania informacji o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Do nas należy decyzja czy weryfikacją kontrahenta zajmiemy się we własnym zakresie czy też zlecimy ją „zawodowcom”. Ważne aby weryfikację taką przeprowadzić rzetelnie dzięki czemu zminimalizujemy ryzyko współpracy z podmiotem mogącym pogorszyć naszą sytuację gospodarczą.

Drugą części artykułu poświęcimy kolejnej formie weryfikacji, a mianowicie jak zweryfikować kontrahenta pod względem sprawdzeniu statusu podatkowego. Zapraszamy do lektury.

status podatkowy klienta

Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta

Kiedy już postanowiliśmy, że chcemy nawiązać relacje biznesowe z naszym kontrahentem, następnym krokiem weryfikacji będzie ustalenie statusu podatkowego kontrahenta.

Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta? Dla sposobu opodatkowania podejmowanych czynności immanentne znaczenie ma fakt, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W jaki sposób dokonać weryfikacji?

– Potwierdzenie rejestracji na wniosek podatnika – zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT – potwierdzenie otrzymane na formularzu VAT-5, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301). Opcja ta obarczona jest jednak obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł;

– potwierdzenie statusu podatkowego na wniosek strony zainteresowanej – zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Potwierdzenie wydaje się w formie zaświadczenia, a opłata skarbowa w tym wypadku wynosi 21 zł.

– weryfikacja kontrahenta w bazie on-line na stronie Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl). Za pomocą tej bazy dostawca ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia, czy nabywca towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Na podstawie numeru NIP podmiotu system generuje jeden z trzech poniższych komunikatów:

  1. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia;
  2. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony;
  3. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Usługa daje możliwość wydrukowania komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Decydując się na którąkolwiek z omawianych metod weryfikacji kontrahenta, pamiętajmy że otrzymana przez nas informacja jest ważna przez określony czas. Niestabilna rzeczywistość gospodarcza nakazuje więc, aby okresowo ponawiać podejmowane kroki. Parafrazując mądre porzekadło stwierdzić należy z całą stanowczością, że informacja to pieniądz!

Link dla Ciebie jeśli chcesz zrzut ekranu portalu MF http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp