Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online w 2020

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Kasy fiskalne online w 2020. Terminy powstania obowiązku stosowania kas fiskalnych online:

a) Styczeń 2020r.
– usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
– sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczony do napędu silników spalinowych.

b) Lipiec 2020r.
– usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
– sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

c) Styczeń 2021r.
– usługi fryzjerskie;
– usługi kosmetyczne i kosmetologiczne;
– usługi budowlane;
– usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
– usługi prawnicze;
– usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –
wyłącznie w zakresie wstępu.

d) Styczeń 2023r.
– wszyscy pozostali podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Na jakich zasadach przysługuje ulga na zakup kasy

Jeżeli podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019r., to może uzyskać ulgę na jej zakup, pod warunkiem że jest to kasa online. Ulga na zakup kas starego typu nie przysługuje.

Kwota ulgi wynosi 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy stosują w swoim biznesie kasy fiskalne mają nie tylko obowiązek rejestrowania na nich sprzedawanych towarów i usług, ale również ewidencjonowanie różnego rodzaju zaliczek, zadatków czy przedpłat. Dla wielu osób związane z tym obowiązkiem przepisy są skomplikowane i budzą sporo wątpliwości.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

W momencie zarejestrowania na kasie fiskalnej zaliczki, zadatku lub przedpłaty powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem VAT. Jednak jeśli chodzi o podatek dochodowy, tego typu wpłata nie jest uznawana jako powstanie przychodu. W związku z tym wielu podatników musiało prowadzić dodatkowe ewidencje, aby ten problem rozwiązać. W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie, które skutkowały tym, że podatnik pobierający zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet dostawy towarów czy wykonania usług, które zostaną wykonane w kolejnym okresie rozliczeniowym, za moment powstania przychodu mógł potraktować zarejestrowanie wpłaty na kasie fiskalnej.

Zmiany w przepisach na 2019 rok

Do tej pory podatnik, który chciał skorzystać z tego uproszczonego sposobu ustalenia daty powstania przychodu był zobowiązany do 20 stycznia zawiadomić o swoim wyborze naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku podatników dopiero rozpoczynających ewidencjonowanie swoich przychodów na kasie fiskalne, obowiązek ten musiał zostać wykonany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął używanie kasy rejestrującej.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowa ustawa, dzięki której podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej w momencie ich zarejestrowania będą musieli corocznie wykazywać ten fakt w rocznym rozliczeniu podatkowym. W dokumentach PIT-36 oraz PIT-36L zostanie wyodrębniona specjalna rubryka na podanie tej informacji.

Więcej na temat zmian terminu informowania US o sposobie opodatkowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej można znaleźć na https://inforfk.pl/aktualnosci/4588627,Opodatkowanie-zaliczek-ewidencjonowanych-na-kasie-fiskalnej.html.