Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Każdy pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracodawców zwolnień lekarskich od pracy związanych z chorobą lub sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, czy innym chorym członkiem rodziny. Uprawnienie to daje  art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a szczegółowy tryb i zasady tej kontroli określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca  1999 r.

Jeżeli pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, ma pełne prawo zweryfikować czy pracownik rzeczywiście jest chory, bądź sprawuje nad chorą osobą opiekę. Podobne zasady dotyczą pracodawców wypłacających zasiłki chorobowe i opiekuńcze, a także świadczenie rehabilitacyjne, gdy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. W sytuacji, gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest mniej niż 20 osób, wówczas o możliwość dokonania kontroli, pracodawca musi wystąpić do oddziału ZUS, który powyższe zasiłki wypłaca.

Pracodawca dokonujący kontroli może wykonać ją sam, ale ma również możliwość zlecić jej dokonanie innej osobie poprzez jej upoważnienie, w tym innemu pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu. Charakter kontroli jest bardzo delikatny, dlatego też osoba dokonująca kontroli powinna cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie, a dodatkowo posiadać wiedzę na temat zasad przeprowadzania tego rodzaju kontroli.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, dokonywana może być bez ustalania terminów, „z zaskoczenia”, a gdy liczba pracowników wykorzystujących zwolnienia lekarskie przybiera na sile, można zintensyfikować również ich weryfikację. Kontrola polega na sprawdzeniu czy pracownik nie wykonuje w czasie zwolnienia lekarskiego innej pracy zarobkowej, korzysta z niego niezgodnie z celem, bądź nie posiada chorego dziecka lub osoby z rodziny, na której opiekę zwolnienie lekarskie wykorzystuje. Odnotowanie nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, może oznaczać dla pracownika podstawę do niewypłacenia zasiłku.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – dowiedz się ile będzie wynosiła.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018r. zmieni się tuż po Świętach Wielkanocnych. Od tego czasu rozpoczyna się nowy okres składkowy, w którym ulegną zmianie stopy procentowe składek dla części przedsiębiorców. Składka wypadkowa w całości jest opłacana przez pracodawcę. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest osiągnięty przychód. Rozumiemy tutaj przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz odosobnienia i zasiłku z tego tytułu, a także  z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło – jeśli została ona zawarta między pracownikiem a pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy.)

Jaka będzie nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia?

Z uwagi na wejście w życie przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ulegną zmianie.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia w wielu przypadkach będzie korzystną zmianą – składka wypadkowa będzie niższa.
W przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2018 r. wyniesie 1,67%.

Bielskie Biuro Rachunkowe KONKRET zapewnia pomoc przy obsłudze kadrowo-płacowej:

  • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
  • sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40, PIT-4R
  • sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników

Serdecznie zapraszamy do współpracy.