Prosta Spółka Akcyjna – jakie są założenia nowej ustawy?

Prosta Spółka Akcyjna to nowa ustawa, która w porządku prawnym będzie obowiązywała od pierwszego dnia marca 2020. Co faktycznie dają nowe przepisy przedsiębiorcom?

2 sierpnia 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą Prostą Spółkę Akcyjną (PSA) – jest to jedno z ostatnich założeń pakietu “100 zmian dla firm”. Ustawa ma przede wszystkim być korzystna dla młodych przedsiębiorców i start`upów.

Prosta Spółka Akcyjna to podmiot kapitałowy, którego zadaniem jest połączyć zalety społki akcyjnej ze spółką z o.o. Założenia PSA  skierowane są w stronę skrócenia czasu rejestracji firmy (można ją zarejestrować w 24 godziny, a na jej założenie wystarczy 1 zł kapitału) oraz uproszczeń procedur (m.in. uproszczona procedura likwidacyjna). Dodatkowo zarząd spółki może być jednoosobowy, nie jest konieczne utworzenie rady nadzorczej, a uchwały będą mogły być podejmowane poprzez pocztę elektroniczną lub wideokonferencję.

PSA zakłada także brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków. Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, ale równocześnie będzie możliwość przekształcenia jej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

“To nieczęsta sytuacja w polskim systemie prawnym i w polskim prawie gospodarczym i handlowym, że utworzona zostaje nowa instytucja. Nie pamiętam (…), kiedy ostatni raz wprowadzaliśmy do polskiego systemu prawnego nową spółkę, ale to chyba były jeszcze lata 90-te. (…) To nie jest częsta sytuacja, powiedziałbym bardzo rzadka sytuacja, pewnie zdarza się raz na kilkanaście lat, że powstaje nowy twór i bardzo się cieszę, i bardzo dziękuję” – powiedział prezydent.

Jak dodał prezydent, “tak naprawdę dla młodych przedsiębiorców zostaje stworzona ta nowa forma Prostej Spółki Akcyjnej – coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było”.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r.

Ile trwa zwrot podatku w 2019?

Ile trwa zwrot podatku w 2019? 30 kwietnia minął termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Złożona w urzędzie skarbowym deklaracja PIT to dokument, w którym powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące zdarzeń w trakcie ostatniego roku, które pozwoliły wygenerować przychód. Z PIT-u można wywnioskować czy opłacane przez cały rok zaliczki na podatek były wyższe niż roczna kwota podatku, czy też nie. Jeśli były wyższe – podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty.

W 2019r. około 23 mln podatników mogło zalogować się do usługi “Twój e-PIT” i do ostatniego momentu, tj. do 30 kwietnia sprawdzić i poprawić swoje rozliczenie. W przypadku PIT-37  oraz PIT-38 nie trzeba było robić nic – zeznanie było automatycznie akceptowane pod koniec kwietnia.

Ile trwa zwrot podatku w 2019? W tym roku pojawiły się inne zasady dotyczące terminu zwrotu podatku aniżeli w poprzednich latach. Szybsze złożenie deklaracji PIT (w tym również e-deklaracji) nie w każdym przypadku równoznaczne jest z szybszym zwrotem nadpłaconego podatku. Po skorzystaniu z usługi “Twój PIT” można się spodziewać zwrotu po około 45 dniach. Jeśli natomiast złożona została deklaracja w formie papierowej, fiskus ma na przelew nadpłaconego podatku 90 dni.

Okazuje się również, że termin zwrotu VAT jest często opóźniany. Decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, organ podatkowy ma obowiązek wskazać nie tylko, jakie okoliczności za tym stoją, ale również dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 97/19.

Należy pamiętać, że poza opcją zwrotu podatku, fikus może po zapoznaniu się z dokumentem, żądać dopłaty podatku.

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców – cz. 2

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców, który w dużej mierze ma wejść w życie już w nadchodzącym 2019 roku, to niezwykłe wsparcie dla małych i średnich firm. Obejmuje on między innymi zmiany w zakresie statusu tzw. „małego podatnika”, a także możliwości wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu czy jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln złotych.

Status „małego podatnika”

Nowela będąca w fazie projektowania, bierze pod uwagę przede wszystkim możliwość podwyższenia progu sprzedaży, dzięki któremu więcej małych i średnich przedsiębiorców, będzie mogło uzyskać status „małego podatnika”. Planuje się, że próg ten z 1,2 mln euro wzrośnie do 2 mln euro. Sam w sobie status tzw. „małego podatnika” to alternatywa, dzięki której uzyskać można uprawnienia w zakresie amortyzacji, niższego opodatkowania czy rzadszego obowiązku dokonywania wpłat zaliczek na PIT oraz CIT.

Jednorazowa amortyzacja, czyli zaliczenie całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia ewidencji  (do 50 tys. euro) pozwala w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu, znacząco zmniejszyć podatek do odliczenia w skali roku. Jest to zatem rozwiązanie dużo korzystniejsze, niż stosowane dotychczas rozliczenie liniowe.

Innym przywilejem „małego podatnika” jest kwartalne rozliczenie zaliczek, co oznacza zmniejszenie formalności związanych ze składaniem deklaracji czy dokonywaniem przelewów (4 zamiast 12 rocznie). Co więcej, „mały podatnik” zyskuje obniżoną stawkę podatku CIT z 15 zamiast 19 procent.

Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców przewiduje również zmiany związane z wykonywaniem pracy współmałżonka na rzecz przedsiębiorstwa. Wedle nowych usprawnień, wartość pracy małżonka może zostać uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu firm, przez co wynagrodzenie dla męża/żony wypłacane za pracę będzie mogło pojawić się w kosztach uzyskania przychodu.  Ta opcja pozwala sporo oszczędzić na podatkach.

Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla małych i mikro przedsiębiorstw rodzinnych, w których podatnik zatrudnia współmałżonka na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę. W nowej opcji, przedsiębiorca taki traktowany jest tak jak pracodawca zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Nie da się zatem ukryć, że na takim rozwiązaniu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

W nowych propozycjach projektu MŚP znaleźć można również możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Wedle pomysłu, dopiero kwoty powyżej tej sumy będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Jest to rozwiązanie, które może wspaniale wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa, a dodatkowo, rozliczając stratę jednorazowo, można ograniczyć formalności do minimum – strata rozliczona raz, a nie w okresie kilku lat, wymaga jednorazowego złożenia dokumentów.

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia to forma zwolnień lekarskich jaką lekarze mogą wykorzystywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2018 roku, wystawiane zwolnień, możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Opcja papierowa traci zatem zastosowanie z końcem czerwca br.

Na czym polegają e-zwolnienia?

Dawne formularze zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA zostają zastąpione zaświadczeniem lekarskim e-ZLA, które następnie poprzez system elektroniczny trafia bezpośrednio do ZUS. Informacja ta jest kolejno udostępniana przez ZUS dla płatnika składek czyli np. pracodawcy, który ma wgląd do niej poprzez profil na PUE ZUS – najpóźniej w dniu następującym po otrzymaniu e-ZLA przez ZUS. Na formularzu dla pracodawcy, nie widnieje numer statystyczny choroby. Co więcej, informacja o wypisaniu przez lekarza e-ZLA dostarczana jest także ubezpieczonemu (min. pracownikowi), który posiada swój profil na PUE ZUS.

E-ZLA dla lekarzy

Forma elektroniczna zwolnienia lekarskiego to spore ułatwienie dla lekarzy, którzy mogą wystawiać je za pośrednictwem profilu na PUE ZUS bądź zintegrowanej z PUE aplikacją gabinetową. Jest to forma znacznie łatwiejsza i szybsza w wystawianiu, bowiem lekarz dysponuje już zapisanymi w systemie danymi pacjenta, jego pracodawców czy członków rodziny –  gdy zwolnienie dotyczy opieki nad nimi. Po wpisaniu numeru PESEL, dane pojawiają się automatycznie.

System posiada również zdolność weryfikacji okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień, podpowiada kod literowy i numer statystyczny choroby, a także umożliwia przegląd wcześniej wystawianych zaświadczeń lekarskich danego pacjenta.

 

E-ZLA dla pracodawców

Pracodawcy nie muszą czekać na dostarczenie zwolnienia w formie papierowej, bowiem posiadając profil PUE, mogą otrzymać informacje na temat zwolnienia lekarskiego automatycznie. Co ważne, pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Elektroniczny system pozwala zmniejszyć ilość obowiązków pracownika, który nie musi już dostarczać pracodawcy formularza zwolnienia, bowiem przekazywane jest ono bez jego pośrednictwa. Nie ma już zatem terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia, a co za tym idzie nie pojawią się już ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z tytułu przekroczenia terminu.

 

JPK VAT i obowiązek składania korekty

JPK VAT i obowiązek składania korekty przez przedsiębiorcę

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, w której musieli złożyć korektę deklaracji VAT. W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, złożenie korekty powoduje aktualnie konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK VAT. Jak do życia w firmie ma się JPK VAT i obowiązek składania korekty dla przedsiębiorcy?

Powinność wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – tzw.  JPK VAT funkcjonuje już od 1 lipca 2016r. i zostały nią objęte tylko duże podmioty. Od pierwszego dnia stycznia 2017 roku z obowiązku przekazywania pliku JPK VAT muszą wywiązywać się małe i średnie podmioty. Od stycznia przyszłego roku również mikro przedsiębiorcy będą mieli obowiązek sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych. Przygotowanie pliku JPK VAT to inaczej wygenerowanie informacji z Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do zdefiniowanego przez Urząd formatu elektronicznego. Istotne jest to, aby dokument taki był spójny z wysłaną przez podatnika do urzędu skarbowego deklaracją VAT.

 

W związku z powyższym podatnik musi co miesiąc przesłać rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT,  musi być przesyłany co miesiąc, bez względu na to czy przedsiębiorca składa deklarację kwartalną czy miesięczną.

Ważne! Plik JPK VAT musi przedstawiać sumarycznie deklarację, jeśli tak nie jest,  przedsiębiorca powinien liczyć się z faktem, że będzie wzywany do urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałych różnic. W skrócie, przekazywane do Ministerstwa Finansów rejestry zakupu i sprzedaży muszą być adekwatne do  danych znajdujących się w złożonej deklaracji VAT.

JPK VAT i obowiązek składania korekty

W jakich sytuacjach należy wygenerować korektę? Czy jeśli dokonujemy korekty deklaracji VAT musimy składać korektę JPK_VAT?
Minister Finansów podkreśla w tym temacie, że jeśli zostały wprowadzone zmiany kwot raportowanych w JPK_VAT, to korektę takiego pliku jak najbardziej należy sporządzić i przesłać do urzędu. Podobna sytuacja ma miejsce także jeśli zdarzą nam się również błędy w podaniu stron transakcji (np. źle wpisany nr NIP)

Jeśli temat JPK VAT powoduje, że włos jeży Ci się na głowie skorzystaj z pomocy specjalistów i zajmij się tym co najważniejsze – rozwojem swojej firmy. Nasze biuro rachunkowe obsługuje pliki JPK VAT. Oferujemy księgowość już od 62 zł brutto. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.

Podzielona płatność w VAT

12 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego zasady podzielonej płatności (split payment). Zgodnie z założeniem zmiany mają wejść w życie od początku 2018 roku.

Podzielona płatność w VAT dla uczestników życia gospodarczego powstała z chęci przeciwdziałania wyłudzeniom w zakresie podatku od towarów i usług, które obecnie szacowane jest na co najmniej 8-10 mld zł.

Na czym będzie polegać nowy system podzielonej płatności? Ustawodawca pozostawia nabywcy towaru lub usługi decyzję czy za otrzymaną fakturę zapłaci w sposób „tradycyjny” czy też zdecyduje się na podzieloną płatność. Jeżeli wybierze rozwiązanie nowe, środki odpowiadające kwocie netto z faktury trafią na standardowy rachunek bankowy dostawcy, natomiast kwota odpowiadająca podatkowi VAT zostanie przekazana na specjalnie wydzielony rachunek VAT. O ile ze środków zgromadzonych na rachunku podstawowym przedsiębiorca będzie mógł korzystać w sposób dowolny, to środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku ds. VAT będą mogły służyć wyłącznie do rozliczeń z innym rachunkiem VAT bądź do wpłat należnego podatku do urzędu skarbowego. Jedyną możliwością na inne wykorzystanie środków zgromadzonych na tym rachunku, będzie złożenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemnego i uzasadnionego wniosku. Ten zaś w terminie 90 dni, wyda postanowienie, w którym wyrazi na to zgodę lub jej odmówi.

Warto zauważyć, że instrument ten będzie w zasadzie miał zastosowanie tylko w przypadku płatności dokonywanych przelewem bankowym. Być możne jest to jedna z przyczyn, dla których ograniczono kwotę operacji gotówkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 15 tysięcy złotych.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wymusi na bankach stworzenie systemu przelewów dedykowanych, za pomocą których dokonywać można będzie przelewu, a także prowadzenie dla przedsiębiorcy oddzielnego konta VAT.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadza szereg zachęt dla nabywców i dostawców towarów i usług do stosowania podzielonej płatności. Dla nabywcy, jedną z nich jest zniesienie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe. Dostawca zaś, którego podatek naliczony wynika z faktur, które w 95 % będą zapłacone w powyższy sposób, może liczyć na obniżenie stawki odsetek za zwłokę. Zakłada się także obniżenie kwoty samego podatku, jeżeli zdecyduje się on uregulować go wcześniej niż w terminie płatności.

 

 

Zatrudnienie pracownika na emeryturze

Wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z faktem, że ich podwładni po nabyciu prawa do emerytury decydują się na rozwiązanie stosunku pracy. Jedną z przesłanek bowiem, którą należy spełnić aby nabyć uprawnienie do wypłaty świadczenia emerytalnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby z naszym byłym pracownikiem, a obecnie emerytem ponownie nawiązać współpracę.

Zatrudnienie pracownika na emeryturze może przybrać formę umowy o pracę, w tym na czas określony i na czas nieokreślony, bądź umowy cywilnoprawnej.

Jeśli chodzi o umowę na czas określony, zastosowanie będzie miała zasada 3/33, co oznacza, że można zawrzeć 3 umowy na czas określony na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. W momencie podpisania z tym samym pracownikiem czwartej umowy, bądź kiedy czas ich trwania przekroczy 33 miesiące, rozumie się przez to zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony.

Pracodawca może poinformować ponownie zatrudnionego pracownika o obowiązku zgłoszenia do właściwego dla niego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, faktu ponownego podjęcia zatrudnienia. Sam zaś w zależności od tego czy jest to emeryt „pełnoprawny” (taki, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i staż pracy), zgłosi go do ZUS-u na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jeśli jednak mamy do czynienia z pracownikiem na wcześniejszej emeryturze, dojdzie przedsiębiorcy obowiązek składania na druku ZUS RW-73 oświadczenia o osiąganym przychodzie, w terminie do końca lutego za rok poprzedni.

Forma zatrudnienia, a składki ZUS.

W przypadku zatrudnienia emerytowanego pracownika na podstawie umowy o pracę, pracodawca odprowadza składki: na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zależny natomiast od wieku pracownika. Nie będą naliczane w przypadku kobiety, która ukończyła lat 55 i mężczyzny, który ukończył 60 rok życia.

Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia i jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, obowiązkowe pozostają składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także składka zdrowia. Składka chorobowa jest w tym wypadku nieobowiązkowa. W przypadku zaś, gdy emeryt „ma etat” u innego pracodawcy, umowa zlecenie będzie obciążona jedynie składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowych składek ZUS nie będzie przy zatrudnieniu pracownika wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło. W tym wariancie odprowadzana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Co więcej, osoba zatrudniona w tej formie nie podlega limitom dodatkowego zarobkowania, gdyż dochód z tej formy zatrudnienia nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia emerytalnego. Jeżeli umowa o dzieło jest zawarta z pracownikiem pozostającym w stosunku pracy u tego samego pracodawcy, wtedy dochód z niej wliczony zostanie do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Interpretacja indywidualna w praktyce

Część 2. Interpretacja indywidualna w praktyce. Kiedy już dowiedzieliśmy się, co zgodnie z interpretacją indywidualną, autor ustawy podatkowej „miał na myśli”, przychodzi refleksja co dalej.

Co daje podatnikowi interpretacja indywidualna w praktyce?

Interpretacja indywidualna informuje nas do jakich przepisów prawa podatkowego będziemy obowiązani się zastosować. Możemy więc „spać spokojnie”, że prawidłowo rozliczymy się z fiskusem, bądź cieszyć się zwolnieniem z podatku.

Gwarantuje, że zgodnie z tzw. „zasadą nieszkodzenia” ujętą w art. 14k Ordynacji podatkowej, „zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy(…)”.

Pomaga podjąć decyzję czy planowana przez nas operacja gospodarcza będzie opłacalna z punktu widzenia obowiązku uiszczenia fiskusowi należnych mu podatków.

Wybrane zagadnienia problematyczne dotyczące interpretacji indywidualnej.

Wskazana powyżej funkcja gwarancyjna, nie znajdzie zastosowania gdy urząd skarbowy dojdzie do wniosku ze opisany stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie kiedy staramy się o interpretacje dotyczącą planowanych przedsięwzięć, bo czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie niuanse sprawy która wydarzy się w przyszłości?

Ponadto czy planując transakcję możemy pozwolić sobie na trzymiesięczne oczekiwanie potwierdzające lub zaprzeczające naszym przypuszczeniom. Przy czym czas ten może ulec dalszemu wydłużeniu jeżeli organ wezwie nas do uzupełnienia wniosku lub z innych względów opóźni się termin wydania interpretacji.

Indywidualny charakter interpretacji oznacza również, że z ochrony prawnej będzie korzystał tylko i wyłącznie jej wnioskodawca. W praktyce, nie ma ona mocy wiążącej dla organów podatkowych. A podatnik nie podlega ochronie na mocy wydanych uprzednio interpretacjach indywidualnych (zaczerpniętych np. z bazy Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów) choćby jego sytuacja była analogiczna do opisanej.

Możliwość podważenia interpretacji indywidualnej

W razie otrzymania interpretacji indywidualnej, którą uważamy za błędną, możemy organ który interpretację wydał wezwać do usunięcia naruszenia prawa. Gdy organ utrzyma swoje stanowisko, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w ostateczności także skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo do zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej przysługuje także Ministrowi ds. finansów publicznych w przypadkach określonych w art. 14e Ordynacji podatkowej, m.in. „jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”;

Podsumowując, stwierdzić należy że interpretacja indywidualna jest w gruncie rzeczy rozwiązaniem dobrym i często niezbędnym. Nie zastąpi jednak idyllicznej rzeczywistości, w której przepisy są jasne dla wszystkich i nie potrzeba ich indywidualnie interpretować.