Czy plan urlopów jest obowiązkowy?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiada prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy, urlopy powinny być ustalane wcześniej i wykorzystywane przez pracowników zgodnie z planem urlopowym ustalanym przez pracodawcę, przy uwzględnieniu wniosków pracowników.

Zasady ustalania planu urlopów

Niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, pracodawca zobligowany jest najpóźniej do 31 grudnia przygotować plan urlopów na kolejny rok kalendarzowy. Ustalając terminy urlopów powinien brać pod uwagę wnioski pracowników, ale nie musi ich wszystkich akceptować. Priorytetowe powinno być zapewnienie normalnego toku pracy.

Ustalając plan urlopowy, pracodawca powinien zapewnić każdemu z pracowników urlop wypoczynkowy trwający ciągiem 14 dni.

Kiedy plan urlopów nie obowiązuje?

W dwóch przypadkach pracodawca nie musi ustalać planu urlopów

  • jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa
  • jeśli organizacja związkowa wyraziła zgodę na rezygnację z planu urlopów

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji, pracodawca ustala termin urlopu z pracownikami na bieżąco.

Plan urlopowy nie dotyczy przysługujących pracownikowi 4 dni tzw. urlopu na żądanie. W tym przypadku to pracownik decyduje kiedy taki urlop wykorzysta, a pracodawca musi się dostosować.

Również  w sytuacji złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może takiego wniosku odrzucić.

Niezależnie od tego czy w danym zakładzie pracy plan urlopów jest stosowany czy też nie, pracownik nie jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku o rozpoczęcie urlopu i może udać sie na wypoczynek dopiero po zaakceptowaniu takiego wniosku przez pracodawcę. Wiele zależy od wewnętrznych zasad panujących w konkretnym zakładzie pracy, ale nawet jeśli mamy z góry ustalony plan urlopowy, rozpoczęcie urlopu we wskazanym terminie bez wcześniejszego wniosku o jego rozpoczęcie, może zostać potraktowane jako nieuzasadnione niestawienie się w pracy.

Więcej informacji na temat planu urlopów znajdziesz na https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/96052,Plan-urlopow-kiedy-jest-ustalany-i-czy-u-kazdego-pracodawcy.html, gdzie ekspert opisuje zasady związane z tym kiedy plan urlopów jest konieczny, a kiedy można z niego zrezygnować.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy stosują w swoim biznesie kasy fiskalne mają nie tylko obowiązek rejestrowania na nich sprzedawanych towarów i usług, ale również ewidencjonowanie różnego rodzaju zaliczek, zadatków czy przedpłat. Dla wielu osób związane z tym obowiązkiem przepisy są skomplikowane i budzą sporo wątpliwości.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

W momencie zarejestrowania na kasie fiskalnej zaliczki, zadatku lub przedpłaty powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem VAT. Jednak jeśli chodzi o podatek dochodowy, tego typu wpłata nie jest uznawana jako powstanie przychodu. W związku z tym wielu podatników musiało prowadzić dodatkowe ewidencje, aby ten problem rozwiązać. W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie, które skutkowały tym, że podatnik pobierający zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet dostawy towarów czy wykonania usług, które zostaną wykonane w kolejnym okresie rozliczeniowym, za moment powstania przychodu mógł potraktować zarejestrowanie wpłaty na kasie fiskalnej.

Zmiany w przepisach na 2019 rok

Do tej pory podatnik, który chciał skorzystać z tego uproszczonego sposobu ustalenia daty powstania przychodu był zobowiązany do 20 stycznia zawiadomić o swoim wyborze naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku podatników dopiero rozpoczynających ewidencjonowanie swoich przychodów na kasie fiskalne, obowiązek ten musiał zostać wykonany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął używanie kasy rejestrującej.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowa ustawa, dzięki której podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej w momencie ich zarejestrowania będą musieli corocznie wykazywać ten fakt w rocznym rozliczeniu podatkowym. W dokumentach PIT-36 oraz PIT-36L zostanie wyodrębniona specjalna rubryka na podanie tej informacji.

Więcej na temat zmian terminu informowania US o sposobie opodatkowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej można znaleźć na https://inforfk.pl/aktualnosci/4588627,Opodatkowanie-zaliczek-ewidencjonowanych-na-kasie-fiskalnej.html.

Zawieszenie podatku handlowego na kolejny rok

Już kolejny rok z rzędu polski rząd zdecydował o zawieszeniu podatku handlowego. Dzięki temu do 2020 roku sklepy nie będą musiały płacić tego świadczenia, które budziło wiele kontrowersji. Jednak sprawa dalej nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta, ponieważ wciąż czekamy na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zawieszenie podatku handlowego. Co to jest podatek handlowy?

Podatek od sprzedaży detalicznej, nazywany też podatkiem handlowym, został wprowadzony we wrześniu 2016 roku. Zgodnie z jego założeniami sklepy osiągające miesięczny obrót od 17mln zł do 170 mln zł miały płacić podatek w wysokości 0,8% przychodu, a przy obrocie powyżej 170 mln zł podatek wyniósł by  1,4%. Kwota wolna od podatku to 204 mln zł w ciągu roku.

Niedługo po tym jak ustawa ta weszła w życie Komisja Europejska nakazała Polsce zaprzestania pobierania tego świadczenia na rzecz państwa. Wątpliwość budziło, czy taki podatek nie stoi w sprzeczności z unijnymi regułami dotyczącymi pomocy publicznej.

Zawieszenie podatku handlowego

W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska wydała wyrok w tej sprawie, który stwierdza, że nałożenie na sklepy podatku handlowego w takiej formie promuje mniejsze sklepy, które osiągają niższe dochody. Jest to niezgodne z prawem unijnym i może być rozumiane jako rodzaj pomocy publicznej. Polski rząd złożył odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wydanej decyzji, a podatek zawieszono do 1 stycznia 2018 roku.

Trybunał wciąż nie wydał wyroku w sprawie podatku handlowego. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że liczą oni na rozstrzygnięcie na rzecz Polski. Jednak dopóki to nie nastąpi, podatek nie może zostać wprowadzony w życie. Dlatego też senat poparł ustawę o zawieszeniu go również na rok 2019.

Więcej informacji na temat zawieszenia podatku handlowego znajdziesz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615375,Zawieszenie-podatku-handlowego-na-kolejny-rok.html – jest to portal publikujący najaktualniejsze wiadomości dla księgowych i kadrowych.

Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. przez Internet 

Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. nakłada na jej wspólników obowiązek corocznego zgromadzenia. Celem tego spotkania jest głównie udzielenie absolutorium członkom zarządu, a także zatwierdzenie sprawozdań, ustalenia dotyczące podziału zysków czy różnego rodzaju inne sprawy związane z działalnością spółki.

Jak podaje definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy.

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników spółek.

Coroczne spotkanie wspólników spółek z o.o. często bywa problematyczne do zorganizowania. Po pierwsze wielu inwestorów to obcokrajowcy, albo Polacy na co dzień przebywający za granicą. Przyjazd na takie spotkanie często zajmuje im sporo czasu, a także generuje dodatkowe koszty. Drugim problemem jest fakt, że w niektórych spółkach wspólników jest naprawdę wielu. Zapewnienie specjalnego pomieszczenia, które trzeba na ta okazję wynająć stanowi nie tylko dodatkowe koszty, ale i konieczność nadprogramowej pracy związanej z organizacją takiego przedsięwzięcia. Dlatego też przedsiębiorcy działający w spółkach z o.o. z nadzieja przyjęli nowy projekt ustawy, który trafił do sejmu, a w którym pojawia się zapis o możliwości odbywania corocznych zgromadzeń za pośrednictwem Internetu.

Elektroniczny protokół ze zgromadzenia

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących corocznego zgromadzenia wspólników jest protokół z zebrania. Uchwały przegłosowane podczas internetowego posiedzenia trafiają do księgi protokołów w postaci transkrypcji elektronicznego zgromadzenia wspólników. Do transkrypcji będzie trzeba też dołączyć dowody zwołania zgromadzenia przez zarząd oraz zapis audio-video ze spotkania. Bezpieczeństwo zapewnia możliwość nagrywania zebrania przez każdego z uczestników.

Więcej na ten temat przeczytasz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615405,Zgromadzenie-wspolnikow-sp-z-oo-przez-internet.html, gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat organizacji walnego zgromadzenia przez Internet oraz zasad związanych z elektronicznym protokołem z zebrania.

 

 

Mały ZUS – jak zgłosić się do ubezpieczenia?

Mały ZUS to idealne rozwiązanie dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Sprawdź jakie warunki należy spełnić oraz jakie dokumenty trzeba złożyć, aby opłacać niższe składki na poczet ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2019r.

Mały ZUS to propozycja dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. będą oni mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

Co należy zrobić aby skorzystać z opcji “Mały ZUS”?
Należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcesz skorzystać z „małego ZUS”).