Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Wspólne rozliczenie PIT-a przez małżonków to dozwolona prawem forma, która może nieść dla współmałżonków pewne korzyści, w tym możliwość zapłacenia wspólnie niższego podatku niż w przypadku rozliczenia odrębnego, szczególnie wówczas gdy jeden z małżonków uzyskuje dochody w innym przedziale skali podatkowej.

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Rozliczenie z małżonkiem możliwe jest w sytuacjach:

  • gdy mąż jest jedynym żywicielem rodziny, a żona nie uzyskuje dochodów i zajmuje się domem,
  • gdy jeden z małżonków nie przekroczył w danym roku sumy dochodów z niższej stawki opodatkowania, a drugi współmałżonek zarabia bardzo dobrze i jego dochody plasują się w przedziale z wyższej stawki podatkowej 32%.

Rozliczenie ze współmałżonkiem, pozwala małżonkowi o wyższych dochodach uniknąć wyższego opodatkowania.

Generalną zasadą jest jednak, iż wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest, gdy oboje mieszkają na stałe w Polsce, są małżeństwem i posiadają wspólność majątkową w okresie danego roku podatkowego, oraz odpowiednio oznaczą formę rozliczenia w zeznaniu podatkowym.

Co więcej, możliwość rozliczenia ze współmałżonkiem mają również podatnicy, którzy w danym roku podatkowym posiadali wspólność majątkową ze zmarłym współmałżonkiem – zarówno wówczas, gdy małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, jak również po jego upływie, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Wspólne rozliczenie PIT-a dopuszczalne jest także wówczas, gdy jeden z małżonków nie osiągnął przychodów opodatkowanych wg skali podatkowej, bądź osiągnął niskie dochody, które nie powodują obowiązku ich opodatkowania. Szczególne warunki rozliczenia wspólnego małżonków związane są z przepisami o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Niestety wspólnemu rozliczeniu nie podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegającą podatkowi liniowemu, karcie podatkowej, ryczałtowi ewidencjonowanemu lub podatkowi tonażowemu.

Zapraszamy do rozliczenia dokumentów w naszym biurze rachunkowym.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Każdy pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracodawców zwolnień lekarskich od pracy związanych z chorobą lub sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, czy innym chorym członkiem rodziny. Uprawnienie to daje  art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a szczegółowy tryb i zasady tej kontroli określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca  1999 r.

Jeżeli pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, ma pełne prawo zweryfikować czy pracownik rzeczywiście jest chory, bądź sprawuje nad chorą osobą opiekę. Podobne zasady dotyczą pracodawców wypłacających zasiłki chorobowe i opiekuńcze, a także świadczenie rehabilitacyjne, gdy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. W sytuacji, gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest mniej niż 20 osób, wówczas o możliwość dokonania kontroli, pracodawca musi wystąpić do oddziału ZUS, który powyższe zasiłki wypłaca.

Pracodawca dokonujący kontroli może wykonać ją sam, ale ma również możliwość zlecić jej dokonanie innej osobie poprzez jej upoważnienie, w tym innemu pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu. Charakter kontroli jest bardzo delikatny, dlatego też osoba dokonująca kontroli powinna cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie, a dodatkowo posiadać wiedzę na temat zasad przeprowadzania tego rodzaju kontroli.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, dokonywana może być bez ustalania terminów, „z zaskoczenia”, a gdy liczba pracowników wykorzystujących zwolnienia lekarskie przybiera na sile, można zintensyfikować również ich weryfikację. Kontrola polega na sprawdzeniu czy pracownik nie wykonuje w czasie zwolnienia lekarskiego innej pracy zarobkowej, korzysta z niego niezgodnie z celem, bądź nie posiada chorego dziecka lub osoby z rodziny, na której opiekę zwolnienie lekarskie wykorzystuje. Odnotowanie nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, może oznaczać dla pracownika podstawę do niewypłacenia zasiłku.

Skutki niezłożenia PIT w terminie

Skutki niezłożenia PIT w terminie. Termin złożenia deklaracji podatkowej jest związany z rodzajem źródła dochodów i jako termin materialny nie podlega on przywróceniu. Gdy będzie to jednak termin przypadający na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, terminem właściwym będzie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Terminem ostatecznym dla deklaracji PIT-36 (właściwy przy działalności gospodarczej), PIT-36L (przy podatku liniowym), PIT-37 (gdy źródłem dochodów jest praca), PIT-38 (dochody pochodzące z giełdy), PIT-39 (dochody z nieruchomości) jest 30 kwietnia, dla PIT–28 (przy rozliczeniach ryczałtowców), PIT-16A (przy podatku opłacanym w formie karty podatkowej) i PIT-19A (deklaracja przeznaczona osobom duchownym) to 31 stycznia, a dla PIT-40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika) oraz PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę) przypada na koniec lutego.

Jakie są Skutki niezłożenia PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie grozi dotkliwymi sankcjami z tytułu złamania przepisów podatkowych, a wysokość kary nakładanej na podatnika, obliczana jest na podstawie wysokości należnego podatku. W sytuacjach, gdy nierozliczona w terminie kwota uszczupla lub naraża na uszczuplenie należności publicznoprawne w wysokości nie przekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, brak terminowego rozliczenia dochodów jest wykroczeniem skarbowym. Jeżeli jednak kwota ta przekracza powyższą sumę – podatnik popełnia przestępstwo skarbowe.

Podatnik, który nie złożył PIT-a w terminie, może skorzystać z opcji jaką jest czynny żal, który polega na zawiadomieniu organów podatkowych o opóźnieniu, zanim te wykryją to zaniechanie. Konieczne jest w tym wypadku uiszczenie bez zbędnej zwłoki zaległej daniny oraz odsetek – skuteczny czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej.

Negatywnych skutków niezłożenia deklaracji w terminie (gdy nie jest możliwe złożenie jej we właściwym czasie) można uniknąć również korzystając z opcji nadanej przez Ordynację Podatkową, poprzez złożenie w terminie deklaracji pustej, a gdy utrudnienie minie – dokonanie korekty deklaracji podatkowej.