Świadectwa pracy na nowych zasadach

Świadectwa pracy na nowych zasadach. Już niebawem w wyniku prezydenckiej nowelizacji zmienią się przepisy Kodeksu Pracy, które przede wszystkim będą korzystne z punktu widzenia pracownika.

Świadectwa pracy na nowych zasadach. Od dnia 7 września bieżącego roku wydłuży się termin w jakim pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Czas ten obejmować będzie okres 14 dni. Dodatkowo w sytuacji niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownicy będą mogli wystąpić na drogę sądową.

Wydanie świadectwa pracy – zmiany w 2019 roku

Jedną z najważniejszych zmian w zakresie wydawania świadectwa pracy jest uzupełnienie art. 97 § 1 Kodeksu pracy o regulację, odnoszącą się do sytuacji, kiedy to wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie do tego upoważnionej jest nie możliwe, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie dokumentu drogą pocztową, w terminie 7 dni od chwili ustania stosunku pracy.
Ponad to karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł mogą zostać ukarani pracodawcy, którzy nie wydadzą pracownikowi świadectwa pracy w wyznaczonym terminie (art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy).

Wydłużony zostanie także termin na ewentualne sprostowanie informacji zawartych w świadectwie pracy na wniosek pracownika. Obecnie termin ten wynosił 7 dni, w chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy dnia 7 września 2019 roku, wydłuży on się do 14 dni. Ponad to w przypadku otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania złożonego wniosku, pracownik będzie mógł wystąpić do Sądu Pracy.
Terminy rozpraw, które rozpoczęły bieg a do dnia 7 września nie upłyną, również zostaną odpowiednio wydłużone.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy

Oprócz wyżej wymienionych zmian, w Kodeksie pracy pojawią się nowe przepisy, na mocy których pracownik w sytuacji nieotrzymania świadectwa pracy będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem jego wydania.
Co więcej, w przypadku, kiedy wytoczenie pracodawcy powództwa będzie z jakiś przyczyn niemożliwe, wówczas pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy o ustalenie uprawnień do otrzymania świadectwa pracy. Wyżej wymienione czynności powinny być podjęte w okresie przed upływem terminu przedawnienia.

Wszystkie kwestie procesowe wynikające ze złożenia wniosku zostaną uregulowane w przepisach “Kodeksu postępowania cywilnego”. Sąd zajmujący się sprawą określał będzie treść świadectwa pracy, z kolei ogłoszony wyrok lub postanowienie nakładające obowiązek wydania dokumentu będzie jednocześnie pełnił rolę świadectwa pracy.

 

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 – brak imion rodziców pracownika

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 to dokument, w którym od 4 maja 2019r. nie można wpisywać imion rodziców pracownika. Aktualnie są to dane, których nie powinno się wymagać od pracowników, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy.

Trzeba jednak wiedzieć, że  zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, do nowych wymogów, weszła w życie dopiero 29 czerwca 2019 r.

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie powinien podawać w tym dokumencie informacji, do których uzyskania nie jest uprawniony.

Jeżeli świadectwo pracy zostało wydane w okresie od 4 maja 2019r. do 28 czerwca 2019r. i występują tam imiona rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem tych danych. Wniosek taki może złożyć pracownik, osoba upoważniona przez niego lub małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika. 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na dzień dzisiejszy możę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych:
pierwsze i drugie (jeśli występuje) imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Nowy wzór świadectwa pracy 2019 jako dokument pomocniczy znajduje się tutaj.