Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu? Zacznijmy od podstaw. Podatek od nieruchomości, wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi dochód gminy, a jego stawki ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zobowiązanymi do jego zapłaty są właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a czasem także posiadacze zależni.

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, terminy płatności podatku przypadają do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31. W każdym miesiącu uiszczamy 1/12 kwoty wynikającej ze złożonej deklaracji.

Część przedsiębiorców których sytuacja finansowa nie pozwala na terminowe uiszczanie podatku od nieruchomości ma wątpliwości, w jakim momencie podatek ten zostanie ujęty w kosztach uzyskania przychodu. W tym temacie wydana została interpretacja indywidualna o sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.827.2016.1.KB z dnia 6 października 2016 r. dostępna pod adresem https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/2461-ibpb-1-3-4510-827-2016-1-kb. Wynika z niej, że podatek od nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż odrębne ustawy obligują przedsiębiorcę do ponoszenia tego wydatku. Uznaje się, że to obciążenie publicznoprawne, spoczywające na przedsiębiorcy z tytułu nieruchomości posiadanej przez niego do celów prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z możliwością osiągnięcia przychodów.

Stąd kwoty rat podatku od nieruchomości zaliczyć należy do kosztów ogólnych działalności gospodarczej, nie związanych bezpośrednio z przychodem. Postępując więc w myśl art. 15 ust. 4e updop, kwoty podatku od nieruchomości zostaną uznane za koszty uzyskania przychodu, w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych. Deklaracja podatkowa, staje się zatem podstawą wydania dowodu wewnętrznego, wystawionego celem ujęcia 1/12 wyliczonego podatku w kosztach uzyskania przychodu, każdego miesiąca.

Co więcej, organ podatkowy wskazuje, że interpretacja przepisów ustawy o updop pozwala na zaliczenie kosztu podatku od nieruchomości ujętego w księgach rachunkowych, do kosztów uzyskania przychodów, pomimo iż należność nie została jeszcze uiszczona.

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu

Interpretacja indywidualna w praktyce

Część 2. Interpretacja indywidualna w praktyce. Kiedy już dowiedzieliśmy się, co zgodnie z interpretacją indywidualną, autor ustawy podatkowej „miał na myśli”, przychodzi refleksja co dalej.

Co daje podatnikowi interpretacja indywidualna w praktyce?

Interpretacja indywidualna informuje nas do jakich przepisów prawa podatkowego będziemy obowiązani się zastosować. Możemy więc „spać spokojnie”, że prawidłowo rozliczymy się z fiskusem, bądź cieszyć się zwolnieniem z podatku.

Gwarantuje, że zgodnie z tzw. „zasadą nieszkodzenia” ujętą w art. 14k Ordynacji podatkowej, „zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy(…)”.

Pomaga podjąć decyzję czy planowana przez nas operacja gospodarcza będzie opłacalna z punktu widzenia obowiązku uiszczenia fiskusowi należnych mu podatków.

Wybrane zagadnienia problematyczne dotyczące interpretacji indywidualnej.

Wskazana powyżej funkcja gwarancyjna, nie znajdzie zastosowania gdy urząd skarbowy dojdzie do wniosku ze opisany stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie kiedy staramy się o interpretacje dotyczącą planowanych przedsięwzięć, bo czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie niuanse sprawy która wydarzy się w przyszłości?

Ponadto czy planując transakcję możemy pozwolić sobie na trzymiesięczne oczekiwanie potwierdzające lub zaprzeczające naszym przypuszczeniom. Przy czym czas ten może ulec dalszemu wydłużeniu jeżeli organ wezwie nas do uzupełnienia wniosku lub z innych względów opóźni się termin wydania interpretacji.

Indywidualny charakter interpretacji oznacza również, że z ochrony prawnej będzie korzystał tylko i wyłącznie jej wnioskodawca. W praktyce, nie ma ona mocy wiążącej dla organów podatkowych. A podatnik nie podlega ochronie na mocy wydanych uprzednio interpretacjach indywidualnych (zaczerpniętych np. z bazy Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów) choćby jego sytuacja była analogiczna do opisanej.

Możliwość podważenia interpretacji indywidualnej

W razie otrzymania interpretacji indywidualnej, którą uważamy za błędną, możemy organ który interpretację wydał wezwać do usunięcia naruszenia prawa. Gdy organ utrzyma swoje stanowisko, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w ostateczności także skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo do zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej przysługuje także Ministrowi ds. finansów publicznych w przypadkach określonych w art. 14e Ordynacji podatkowej, m.in. „jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”;

Podsumowując, stwierdzić należy że interpretacja indywidualna jest w gruncie rzeczy rozwiązaniem dobrym i często niezbędnym. Nie zastąpi jednak idyllicznej rzeczywistości, w której przepisy są jasne dla wszystkich i nie potrzeba ich indywidualnie interpretować.

 

Kary skarbowe od 2017

Kary skarbowe od 2017 wzrosły razem z podsieniem minimalnej stawki za wynagrodzenie. Od tego roku są one wyższe za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

Przesunięty został próg kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Należy przez to rozumieć spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego, np. uchylanie od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT itp. Jeśli kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej przekroczy pięciokrotne najniższe wynagrodzenie, czyn ten zostanie uznany za przestępstwo skarbowe. Próg ten wynosi więc w tym roku 10000zł. Czyn, w którym uszczuplona kwota nie przekroczy tej wartości zostanie uznany za wykroczenie skarbowe.

Kary skarbowe od 2017 za przestępstwa skarbowe skutkować mogą grzywną w stawkach dziennych albo ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Przy wymierzaniu kary grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość pojedynczej stawki dziennej. Jeśli nie zostanie uznane inaczej to aktualna najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.

Za wykroczenie skarbowe, np. niewyznaczenie w terminie płatnika podatków lub niezłożenie deklaracji VAT, przedsiębiorca może być  ukarany grzywną wymierzoną w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – od 200 zł do 40.000 zł).

Podatnik może być ukarany mandatem za wykroczenie skarbowe, który wymierza tylko organ podatkowy za zgodą danej osoby. W takiej sytuacji  grzywna jest określona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r.- 4.000 zł). Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć karę grzywny za wykroczenie skarbowe w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 20.000 zł).

Aby zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji za wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, warto podjąć współpracę z rzetelnym biurem rachunkowym, które posiada wiedzę na wysokim poziomie w zakresie przepisów prawa podatkowego. Uzupełnij nasz kalkulator i skontaktuj się z nami w celu szczegółowego poznania naszej oferty.

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 23 Kks)
Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna stawka dzienna („min SD”): MW x 1/30 66,67
Maksymalna stawka dzienna („max SD”): min SD x 400 26.666,66
Minimalna kara grzywny: min SD x 10 666,70
Maksymalna kara grzywny: max SD x 720 19.199.995,20
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: max SD x 200 5.333.332,-

 

WYKROCZENIA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 48 Kks)
  Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna kara grzywny: MW x 1/10 200,00
Maksymalna kara grzywny: MW x 20 40.000,00
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: MW x 10 20.000,00
Maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym: MW x 2 4.000,00