Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2020r.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy m.in. zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorstwa takie również zobowiązane są do prowadzenia PKPiR.
Projekt nowego rozporządzenia  likwiduje niektóre ewidencje – znosi aktualny obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Z całą pewnością zmiany te ułatwią przedsiębiorcom życie, ponieważ do tej pory obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z nimi przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Ewidencja ta obejmuje składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a których wartość przekracza 1500 zł. W przyszłym roku przedsiębiorcy nie muszą się w ogóle martwić kwestią ewidencji wyposażenia.

Dodatkowo w ramach nowego rozporządzenia odnośnie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zniesiony ma zostać także obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników. Likwidacja tych obowiązków jest wynikiem uchwalenia ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, o których pisaliśmy już na naszym blogu.

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

PPK od 1 lipca 2019 r.

PPK od 1 lipca 2019 r. to przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które od początku tego miesiąca objęły przedsiębiorców zatrudniających ponad 250 osób.

PPK od 1 lipca 2019 r. – szczegółowe infomacje na temat uczestniczenia w programie znajdują się na stronie internetowej ZUS-u. Samo odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa finansowana przez  pracodawcę wynosi 1,5% miesięcznego wynagrodzenia, a przez pracownika – 2%. Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę :

  • jest dodatkowym przychodem pracownika opodatkowanym podatkiem dochodowym,
  • nie jest wliczana do wynagrodzenia, które stanowi podstawę ustalania wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak wykazać w dokumentach rozliczeniowych wpłatę przekazaną do PPK?

Za każdego ubezpieczonego, który skorzysta z programu PPK, w raporcie ZUS RCA należy wykazać kwotę na PPK finansowaną przez przedsiębiorcę z własnych środków.

Aktualnie trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA. Wprowadzenie tych zmian wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

W raporcie zostanie dodane nowe pole 28 w bloku III.B. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego. W polu 28 wykażesz składkę na PPK finansowaną z własnych środków. Zmiany w imiennym raporcie ZUS RCA (z dodanym nowym polem) są planowane od stycznia 2020 roku.

Jak w okresie przejściowym wykazać wpłatę przekazaną do PPK

W okresie przejściowym, czyli od lipca do grudnia 2019 r., kwotę dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego wykazujesz w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27 Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Jeśli za ubezpieczonych odprowadzasz składki na PPE, to w okresie przejściowym składki na PPE i PPK podajesz w łącznej kwocie i wykazujesz w polu 27.

Gdy zacznie obowiązywać nowy raport ZUS RCA nie będziesz korygować dokumentów rozliczeniowych wstecz. Na bieżąco w nowym polu 28 wykażesz kwotę na PPK.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)

źródło: www.zus.pl

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc.

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podnoszący ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2019 r.

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. Ile zyska podatnik?
Dzięki tej zmianie, przy niezmienionej pensji w wysokości brutto pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia (netto). Dla przykładu osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

“Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatki. Od 1 października 2019 PIT zmniejszony z 18 proc. do 17 proc. oraz większe koszty uzyskania przychodów – kolejny element realnego obniżenia podatków. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków” – napisał Müller na swoim profilu na Twitterze.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:
* 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
* 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
* 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
* 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
* 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
* 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Projekt ustawy stanowi ważny punkt związany ze zmniejszeniem klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

Ustawa oznacza, że 25 milionów Polaków zapłaci mniejszy podatek dochodowy. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2019r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów to jedne z założeń uchwalonej przez Senat nowelizacji VAT 4 lipca 2019 r. Na co zwrócić uwagę?

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów obejmują możliwość wystawienia faktury do paragonu tylko wtedy kiedy paragon będzie zawierał NIP nabywcy, będącym przedsiębiorcą. Złamanie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy (który odliczy sobie VAT z takiej faktury). Sankcją może być dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% VAT wykazanego na fakturze. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie unikania opodatkowania. Bywały sytuacje, w których przedsiębiorcy zbierali paragony od osób fizycznych, a następnie na ich podstawie żądali wystawienia faktur VAT w celu zmniejszenia swoich zobowiązań wobec US.

Co w przypadku jeśli na paragonie nie będzie NIP-u? W tej sytuacji sprzedający jest zobowiązany odmówić wystawienia faktury.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Sprzedawcy, którzy aktualnie nie mają możliwości wpisywania przy pomocy kas rejestrujących NIP-u nabywcy nie wystawią faktury kupującemu, który jest podatnikiem. W tej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury od razu przy zakupie  i nieewidencjonowanie tej sprzedaży na kasie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Warto więc zgłaszać potrzebę wystawienia faktury przy dokonywaniu zakupów i upewnić się , czy paragon będzie zawierał jego NIP. Jeżeli nie będzie możliwości wpisania NIP-u, najlepiej zażądać faktury od razu.

Jeśli chodzi o zasady wystawiania faktur do paragonów osobom prywatnym, które będą dokonywać zakupów nie jako podatnicy, nic się nie zmienia.

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia. Rząd po raz kolejny postawił wprowadzić w życie jedną ze swoich obietnic. Po wielu długich debatach sejm w końcu uchwalił projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia ulgi podatkowej dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie młodym lepszych warunków pracy.

Projekt przewiduje dokonanie zmian w ustawie o:

– podatku dochodowym od osób fizycznych,
– świadczeniach rodzinnych,
– świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dla kogo zerowy PIT?

Chcąc pomóc młodym Polakom rząd na początku lipca przegłosował ustawę dotyczącą wprowadzenia w życie tzw. zerowego PIT-a dla młodych pracowników. Ulgą zostaną objęte przychody każdego młodego podatnika wynikające z umowy o pracę oraz umowy zlecenie, których łączna suma nie przekroczy 85 528 zł w przeciągu jednego roku podatkowego.

Warto przypomnieć o tym, że limit zwolnienia w tym roku, ze względu na datę jego wprowadzenia w życie, wyniesie jedynie 35 636,67 zł, co jest 5/12 limitu całorocznego (za okres pięciu miesięcy). Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od sierpnia.

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia będzie obowiązywać niezależnie od ilości zawartych umów oraz liczby płatników. W tym przypadku istotnym czynnikiem jest kwota uzyskiwanego przychodu. W sytuacji, kiedy roczne zarobki przekroczą ustalony odgórnie limit 85 528 zł, to wówczas kwota nadwyżki zostaje opodatkowana zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Kiedy ulga zacznie obowiązywać?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Finansów, nowe przepisy dotyczące zerowego PIT-u dla młodych wejdą w życie już niebawem, bo 1 sierpnia tego roku i będą mieć one zastosowanie do przychodów uzyskanych od daty wprowadzenia ich w życie.

Przypuszcza się, że z ulgi tylko w tym roku skorzysta ponad 2 miliony młodych pracujących Polaków. Zgodnie z opinią analityków, dzięki nowym przepisom będą oni mogli zaoszczędzić pond 1600 zł w skali jednego roku, przy uzyskiwaniu minimalnej stawki wynagrodzenia, czyli 2250 zł (brutto).

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 – brak imion rodziców pracownika

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 to dokument, w którym od 4 maja 2019r. nie można wpisywać imion rodziców pracownika. Aktualnie są to dane, których nie powinno się wymagać od pracowników, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy.

Trzeba jednak wiedzieć, że  zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, do nowych wymogów, weszła w życie dopiero 29 czerwca 2019 r.

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie powinien podawać w tym dokumencie informacji, do których uzyskania nie jest uprawniony.

Jeżeli świadectwo pracy zostało wydane w okresie od 4 maja 2019r. do 28 czerwca 2019r. i występują tam imiona rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem tych danych. Wniosek taki może złożyć pracownik, osoba upoważniona przez niego lub małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika. 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na dzień dzisiejszy możę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych:
pierwsze i drugie (jeśli występuje) imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Nowy wzór świadectwa pracy 2019 jako dokument pomocniczy znajduje się tutaj.