Prosta Spółka Akcyjna – jakie są założenia nowej ustawy?

Prosta Spółka Akcyjna to nowa ustawa, która w porządku prawnym będzie obowiązywała od pierwszego dnia marca 2020. Co faktycznie dają nowe przepisy przedsiębiorcom?

2 sierpnia 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą Prostą Spółkę Akcyjną (PSA) – jest to jedno z ostatnich założeń pakietu “100 zmian dla firm”. Ustawa ma przede wszystkim być korzystna dla młodych przedsiębiorców i start`upów.

Prosta Spółka Akcyjna to podmiot kapitałowy, którego zadaniem jest połączyć zalety społki akcyjnej ze spółką z o.o. Założenia PSA  skierowane są w stronę skrócenia czasu rejestracji firmy (można ją zarejestrować w 24 godziny, a na jej założenie wystarczy 1 zł kapitału) oraz uproszczeń procedur (m.in. uproszczona procedura likwidacyjna). Dodatkowo zarząd spółki może być jednoosobowy, nie jest konieczne utworzenie rady nadzorczej, a uchwały będą mogły być podejmowane poprzez pocztę elektroniczną lub wideokonferencję.

PSA zakłada także brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków. Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, ale równocześnie będzie możliwość przekształcenia jej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

“To nieczęsta sytuacja w polskim systemie prawnym i w polskim prawie gospodarczym i handlowym, że utworzona zostaje nowa instytucja. Nie pamiętam (…), kiedy ostatni raz wprowadzaliśmy do polskiego systemu prawnego nową spółkę, ale to chyba były jeszcze lata 90-te. (…) To nie jest częsta sytuacja, powiedziałbym bardzo rzadka sytuacja, pewnie zdarza się raz na kilkanaście lat, że powstaje nowy twór i bardzo się cieszę, i bardzo dziękuję” – powiedział prezydent.

Jak dodał prezydent, “tak naprawdę dla młodych przedsiębiorców zostaje stworzona ta nowa forma Prostej Spółki Akcyjnej – coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było”.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 – brak imion rodziców pracownika

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 to dokument, w którym od 4 maja 2019r. nie można wpisywać imion rodziców pracownika. Aktualnie są to dane, których nie powinno się wymagać od pracowników, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy.

Trzeba jednak wiedzieć, że  zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, do nowych wymogów, weszła w życie dopiero 29 czerwca 2019 r.

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie powinien podawać w tym dokumencie informacji, do których uzyskania nie jest uprawniony.

Jeżeli świadectwo pracy zostało wydane w okresie od 4 maja 2019r. do 28 czerwca 2019r. i występują tam imiona rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem tych danych. Wniosek taki może złożyć pracownik, osoba upoważniona przez niego lub małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika. 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na dzień dzisiejszy możę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych:
pierwsze i drugie (jeśli występuje) imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Nowy wzór świadectwa pracy 2019 jako dokument pomocniczy znajduje się tutaj.

Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta

Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada ona m.in. stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT. Dzięki niej firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach.

Główną zmianą, jaką wprowadzi nowela ustawy o VAT i innych ustaw, jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej pozwolić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Według resortu finansów, nowe przepisy uszczelnią system podatku od towarów i usług oraz na zminimalizują ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich. Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta.

“W wykazie zostaną zamieszczone dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy” – wskazała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowelą wykaz podmiotów, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował, albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, a także wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona), będzie w formie elektronicznej prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Nowe przepisy przewidują, że wykaz, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, będzie zawierał m.in.:
– nazwę firmy;
– adres prowadzenia działalności;
– numer NIP;
– REGON;
– wykaz rachunków bankowych;
– daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Nowe przepisy zakładają też, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów, które trafiły na rachunki inne niż wskazane w wykazie.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 września 2019 r. 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie – Ordynacja Podatkowa oraz w ustawie o PIT i CIT. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie przepisy dostosowujące, których celem jest przygotowanie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.