Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta

Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada ona m.in. stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT. Dzięki niej firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach.

Główną zmianą, jaką wprowadzi nowela ustawy o VAT i innych ustaw, jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej pozwolić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Według resortu finansów, nowe przepisy uszczelnią system podatku od towarów i usług oraz na zminimalizują ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich. Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta.

“W wykazie zostaną zamieszczone dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy” – wskazała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowelą wykaz podmiotów, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował, albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, a także wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona), będzie w formie elektronicznej prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Nowe przepisy przewidują, że wykaz, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, będzie zawierał m.in.:
– nazwę firmy;
– adres prowadzenia działalności;
– numer NIP;
– REGON;
– wykaz rachunków bankowych;
– daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Nowe przepisy zakładają też, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów, które trafiły na rachunki inne niż wskazane w wykazie.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 września 2019 r. 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie – Ordynacja Podatkowa oraz w ustawie o PIT i CIT. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie przepisy dostosowujące, których celem jest przygotowanie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Czarna Księga niedozwolonych praktyk

Czarna Księga niedozwolonych praktyk bazować będzie na barierach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy na rynkach innych państw członkowskich. Do zgłaszania przede wszystkim praktyk delegowania pracowników zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zażalenia te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Czarna Księga niedozwolonych praktyk będzie opracowywana przez MPiT we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Mobilności Pracy. Informacje o bezprawnych praktykach można zgłaszać na adres mailowy: SekretariatDSE@mpit.gov.pl. Resort zapewnia pełną anonimowość danych firmy.

– MPiT w sposób ciągły monitoruje sytuację na wspólnym rynku i zbiera informacje dotyczące wszelkich ograniczeń. Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowe dla powstania Księgi będą jednak informacje przekazywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną. Bez ich udziału nie będziemy w stanie stworzyć pełnego obrazu aktualnych problemów związanych z  realizacją czterech podstawowych swobód na wspólnym rynku. Informacje, które otrzymamy od przedsiębiorców, zostaną użyte dla ochrony ich interesów. Czarna Księga będzie też ważnym elementem wspierającym argumentację Polski na rzecz przeciwdziałania protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Działania czy regulacje, które mogą stanowić niedozwolone bariery, to np.:

  • wymóg dodatkowych zgłoszeń / rejestracji,
  • wytyczne dotyczące jakości produktów,
  • wymogi związane ze znajomością języka,
  • wymogi nakładane wskutek działalności związków zawodowych,
  • dodatkowe opłaty/podatki,
  • szczególnie wysokie kary dla przedsiębiorców zagranicznych,
  • nadmierne, uciążliwe kontrole przedsiębiorców zagranicznych.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Zatrudnienie młodocianych

Zatrudnienie młodocianych to temat szczególnie aktualny w okresie wakacyjnym. W jaki sposób można legalnie zatrudnić młodocianą osobę do lekkich prac?

Zatrudnienie młodocianych to temat, który powinniśmy rozpocząć od ustalenia definicji.  Młodociani to osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie skończyły jeszcze 18 roku życia. Młodociany niemający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – jest możliwe przy wykonywaniu tzw. prac lekkich.

Praca lekka to taka, która:

● nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego,
● nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego,
● niekoniecznie jest pracą sezonową czy dorywczą,
● może mieć charakter całoroczny,
● nie figuruje w wykazie prac wzbronionych młodocianym.

Pracodawca ma obowiązek:
● określić wykaz prac lekkich, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy,
● uzyskać od właściwego inspektora pracy zatwierdzenie wykazu prac lekkich,
● zamieścić wykaz prac lekkich w regulaminie pracy lub w innym akcie, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do wydania regulaminu,
● zapoznać młodocianego z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem pracy,
● ustalić wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego,
● przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Przykłady prac lekkich:

● zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów),
● przenoszenie dokumentacji i sprzętu biurowego (ograniczenie dźwigania ciężarów),
● pomocnicze prace biurowe, np. jako goniec,
● prace porządkowe wokół budynków, itp.

Osoby takie mogą wykonywać pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia lub o dzieło). Do jej zawarcia potrzebuje zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub jego potwierdzenia, gdyby umowa została podpisana bez zgody (art. 17 i art. 18 § 1 Kodeksu cywilnego).

Nie jest to bowiem kontrakt, który można zaliczyć do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, przy których zgoda ta nie jest konieczna (art. 20 Kodeksu cywilnego). Przedstawiciel ustawowy może przekazać swoją zgodę przed, przy lub po zawarciu umowy (art. 63 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wypłacenie wynagrodzenia z umowy zlecenia lub o świadczenie usług powinno być co najmniej na poziomie minimalnej stawki godzinowej (w 2019 r. – 14,70 zł). Broszurę, w której obrazowo i szczegółowo definiowane jest zatrudnienie młodoczianego znajdziecie pod tym linkiem.

Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie

Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie  powinny być złożone najpóźniej do 31 maja br. O czym warto wiedzieć jeśli zatrudniasz takiego pracownika?

Od pierwszego dnia 2019 r. każdy przedsiębiorca powinien zapoznać swoich pracowników, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie, o zasadach jej prowadzenia. Następnie zatrudniony winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi regułami.

W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., Oświadczenia od zatrudnionych trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując ich o zasadach prowadzenia ewidencji. Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. Oznacza to, że forma zapisu tego oświadczenia nie może mieć dobrowolnej formuły. Dokument ten musi być odzwierciedleniem wymaganego wzoru, powinien zostać  sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

Każdy właściciel firmy, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie przy pomocy pracowników, musi przed rozpoczęciem ewidencjonowania poinformować ich o podstawowych zasadach tej ewidencji i pobrać od nich stosowne oświadczenie. Notyfikacja powinna zawierać niezbędne zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Powyższa powinność dotyczy podatników bez względu na sposób i formę powierzenia zatrudnionej osobie prowadzenia ewidencji, a podpisane przez pracownika oświadczenie powinno być przechowywane w dokumen tacji księgowej podatnika. Warto dodać, że obowiązek informowania i pobierania oświadczeń dotyczy każdej osoby (bez względu na formę zatrudnienia), która będzie ewidencjonowała obrót na kasie.

Wprowadzenie Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie wg Ministerstwa Finansów ma za cel uszczelnienie systemu VAT. Jego głównym zadaniem jest funkcja prewencyjna w walce z szarą strefą i ma ono przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej.