Interpretacja indywidualna w praktyce

Część 2. Interpretacja indywidualna w praktyce. Kiedy już dowiedzieliśmy się, co zgodnie z interpretacją indywidualną, autor ustawy podatkowej „miał na myśli”, przychodzi refleksja co dalej.

Co daje podatnikowi interpretacja indywidualna w praktyce?

Interpretacja indywidualna informuje nas do jakich przepisów prawa podatkowego będziemy obowiązani się zastosować. Możemy więc „spać spokojnie”, że prawidłowo rozliczymy się z fiskusem, bądź cieszyć się zwolnieniem z podatku.

Gwarantuje, że zgodnie z tzw. „zasadą nieszkodzenia” ujętą w art. 14k Ordynacji podatkowej, „zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy(…)”.

Pomaga podjąć decyzję czy planowana przez nas operacja gospodarcza będzie opłacalna z punktu widzenia obowiązku uiszczenia fiskusowi należnych mu podatków.

Wybrane zagadnienia problematyczne dotyczące interpretacji indywidualnej.

Wskazana powyżej funkcja gwarancyjna, nie znajdzie zastosowania gdy urząd skarbowy dojdzie do wniosku ze opisany stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie kiedy staramy się o interpretacje dotyczącą planowanych przedsięwzięć, bo czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie niuanse sprawy która wydarzy się w przyszłości?

Ponadto czy planując transakcję możemy pozwolić sobie na trzymiesięczne oczekiwanie potwierdzające lub zaprzeczające naszym przypuszczeniom. Przy czym czas ten może ulec dalszemu wydłużeniu jeżeli organ wezwie nas do uzupełnienia wniosku lub z innych względów opóźni się termin wydania interpretacji.

Indywidualny charakter interpretacji oznacza również, że z ochrony prawnej będzie korzystał tylko i wyłącznie jej wnioskodawca. W praktyce, nie ma ona mocy wiążącej dla organów podatkowych. A podatnik nie podlega ochronie na mocy wydanych uprzednio interpretacjach indywidualnych (zaczerpniętych np. z bazy Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów) choćby jego sytuacja była analogiczna do opisanej.

Możliwość podważenia interpretacji indywidualnej

W razie otrzymania interpretacji indywidualnej, którą uważamy za błędną, możemy organ który interpretację wydał wezwać do usunięcia naruszenia prawa. Gdy organ utrzyma swoje stanowisko, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w ostateczności także skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo do zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej przysługuje także Ministrowi ds. finansów publicznych w przypadkach określonych w art. 14e Ordynacji podatkowej, m.in. „jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”;

Podsumowując, stwierdzić należy że interpretacja indywidualna jest w gruncie rzeczy rozwiązaniem dobrym i często niezbędnym. Nie zastąpi jednak idyllicznej rzeczywistości, w której przepisy są jasne dla wszystkich i nie potrzeba ich indywidualnie interpretować.

 

Posted in Bez kategorii and tagged , , , , , .