Skutki niezłożenia PIT w terminie

Skutki niezłożenia PIT w terminie. Termin złożenia deklaracji podatkowej jest związany z rodzajem źródła dochodów i jako termin materialny nie podlega on przywróceniu. Gdy będzie to jednak termin przypadający na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, terminem właściwym będzie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Terminem ostatecznym dla deklaracji PIT-36 (właściwy przy działalności gospodarczej), PIT-36L (przy podatku liniowym), PIT-37 (gdy źródłem dochodów jest praca), PIT-38 (dochody pochodzące z giełdy), PIT-39 (dochody z nieruchomości) jest 30 kwietnia, dla PIT–28 (przy rozliczeniach ryczałtowców), PIT-16A (przy podatku opłacanym w formie karty podatkowej) i PIT-19A (deklaracja przeznaczona osobom duchownym) to 31 stycznia, a dla PIT-40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika) oraz PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę) przypada na koniec lutego.

Jakie są Skutki niezłożenia PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie grozi dotkliwymi sankcjami z tytułu złamania przepisów podatkowych, a wysokość kary nakładanej na podatnika, obliczana jest na podstawie wysokości należnego podatku. W sytuacjach, gdy nierozliczona w terminie kwota uszczupla lub naraża na uszczuplenie należności publicznoprawne w wysokości nie przekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, brak terminowego rozliczenia dochodów jest wykroczeniem skarbowym. Jeżeli jednak kwota ta przekracza powyższą sumę – podatnik popełnia przestępstwo skarbowe.

Podatnik, który nie złożył PIT-a w terminie, może skorzystać z opcji jaką jest czynny żal, który polega na zawiadomieniu organów podatkowych o opóźnieniu, zanim te wykryją to zaniechanie. Konieczne jest w tym wypadku uiszczenie bez zbędnej zwłoki zaległej daniny oraz odsetek – skuteczny czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej.

Negatywnych skutków niezłożenia deklaracji w terminie (gdy nie jest możliwe złożenie jej we właściwym czasie) można uniknąć również korzystając z opcji nadanej przez Ordynację Podatkową, poprzez złożenie w terminie deklaracji pustej, a gdy utrudnienie minie – dokonanie korekty deklaracji podatkowej.

 

Posted in Blog and tagged , , .