Zatrudnienie pracownika na emeryturze

Wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z faktem, że ich podwładni po nabyciu prawa do emerytury decydują się na rozwiązanie stosunku pracy. Jedną z przesłanek bowiem, którą należy spełnić aby nabyć uprawnienie do wypłaty świadczenia emerytalnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby z naszym byłym pracownikiem, a obecnie emerytem ponownie nawiązać współpracę.

Zatrudnienie pracownika na emeryturze może przybrać formę umowy o pracę, w tym na czas określony i na czas nieokreślony, bądź umowy cywilnoprawnej.

Jeśli chodzi o umowę na czas określony, zastosowanie będzie miała zasada 3/33, co oznacza, że można zawrzeć 3 umowy na czas określony na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. W momencie podpisania z tym samym pracownikiem czwartej umowy, bądź kiedy czas ich trwania przekroczy 33 miesiące, rozumie się przez to zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony.

Pracodawca może poinformować ponownie zatrudnionego pracownika o obowiązku zgłoszenia do właściwego dla niego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, faktu ponownego podjęcia zatrudnienia. Sam zaś w zależności od tego czy jest to emeryt „pełnoprawny” (taki, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i staż pracy), zgłosi go do ZUS-u na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jeśli jednak mamy do czynienia z pracownikiem na wcześniejszej emeryturze, dojdzie przedsiębiorcy obowiązek składania na druku ZUS RW-73 oświadczenia o osiąganym przychodzie, w terminie do końca lutego za rok poprzedni.

Forma zatrudnienia, a składki ZUS.

W przypadku zatrudnienia emerytowanego pracownika na podstawie umowy o pracę, pracodawca odprowadza składki: na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zależny natomiast od wieku pracownika. Nie będą naliczane w przypadku kobiety, która ukończyła lat 55 i mężczyzny, który ukończył 60 rok życia.

Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia i jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, obowiązkowe pozostają składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także składka zdrowia. Składka chorobowa jest w tym wypadku nieobowiązkowa. W przypadku zaś, gdy emeryt „ma etat” u innego pracodawcy, umowa zlecenie będzie obciążona jedynie składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowych składek ZUS nie będzie przy zatrudnieniu pracownika wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło. W tym wariancie odprowadzana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Co więcej, osoba zatrudniona w tej formie nie podlega limitom dodatkowego zarobkowania, gdyż dochód z tej formy zatrudnienia nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia emerytalnego. Jeżeli umowa o dzieło jest zawarta z pracownikiem pozostającym w stosunku pracy u tego samego pracodawcy, wtedy dochód z niej wliczony zostanie do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Posted in Bez kategorii and tagged , , , .