Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r. to nowe przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, obejmującej pakiet ustaw Konstytucji dla Biznesu. W ramach nowych przepisów wprowadzono spore zmiany z zakresie zawieszenia działalność gospodarczej. Wśród najważniejszych przepisów Konstytucji dla Biznesu w tym zakresie, wymienić można między innymi możliwość bezterminowego zawieszenia wykonywania działalności, czy też opcję zawieszenia jej na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zwieszeniu.

Wedle ustawy Prawo przedsiębiorców, wykonywanie działalności można zawiesić wówczas gdy:

  • przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników lub zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, czy też urlopie rodzicielskim niełączonym z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu;
  • przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką – może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form działalności;
  • przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej – zawieszenie działalności możliwe jest w jednej lub kilku spółkach tego rodzaju.

Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej dotyczy spółki cywilnej, zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca, może zawiesić wykonywanie swojej działalności gospodarczej na czas określony (nie krótszy niż 30 dni) bądź nieokreślony. Z kolei przedsiębiorca, który został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wykonywanie działalności gospodarczej może zawiesić w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Warto również pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności ani też osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podczas okresu zawieszenia, przedsiębiorca może wykonywać czynności niezbędne dla zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym np. rozwiązania zawartych wcześniej umów, przyjmować zaległe należności, regulować zobowiązania powstałe przez datą zawieszenia działalności gospodarczej, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Ma również prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych czy też postępowaniach administracyjnych, które związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca powinien wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przez przepisy prawa, osiągać przychody finansowe (również te z działalności prowadzonej przed datą zawszenia wykonywania działalności gospodarczej), a także może podlegać kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r. 

Posted in Blog and tagged , , , .