błędy w podatkach a dodatkowe sankcyjne zobowiązania podatkowe na 2017r.

Błędy w podatkach

Błędy w podatkach mogą zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy – poznaj dodatkowe sankcyjne zobowiązania podatkowe na 2017r.

Od początku grudnia 2016r. przedsiębiorcy mają do czynienia ze znaną już polskiemu prawu podatkowemu instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT, które może być ustalone w toku prowadzonego postępowania podatkowego (tj. w decyzji podatkowej), nie zaś w obliczu samodzielnego wykrycia przez podatnika błędu (i złożenia korekty) czy np. w obliczu czynności sprawdzających.

Pod uwagę należy wziąć zaniżenie zobowiązania podatkowego oraz zawyżenie kwoty zwrotu podatku (a nawet kwoty do przeniesienia), ale także niewpłacenie należnego zobowiązania w przypadku niezłożenia deklaracji. Sankcją, która grozi za takie błędy w podatkach to wysokość 30% kwoty zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu/kwoty do przeniesienia (z obniżeniem do 20% w razie złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego).

Projekt przewiduje też podwyższone (do 100%) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w odniesieniu do ewidentnych nadużyć podatkowych, zwłaszcza jeśli chodzi o odliczanie podatku z tzw. pustych faktur. Rozwiązania te mają charakter prewencyjny i powinny skłonić podatników do rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji podatkowych.

Błędy w podatkach nr 1
–> zaniżenie zobowiązania podatkowego.

Wielu przedsiębiorcom zdarzyło się złożyć deklarację podatkową z niższą, niż należna, kwotą zobowiązania. Zobowiązanie podlegające wpłacie występuje, jeśli kwota podatku należnego jest wyższa, niż kwota podatku naliczonego. W związku z tym „dodatni wynik podatkowy” wykazany w deklaracji VAT może wynikać z zaniżenia podatku należnego bądź zawyżenia kwoty podatku naliczonego.

Błędy w podatkach nr 2
–> Zawyżenie zwrotu VAT bądź kwoty „do przeniesienia”

W podobny sposób może wystąpić m.in. zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy, np.

Przedsiębiorca wykazał zwrot bezpośredni na rachunek bankowy w wysokości 3000 zł zamiast 2000 zł. Nastąpiło zawyżenie zwrotu o 1000 zł. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 1000 zł.

Błędy w podatkach nr 3
–> Nadwyżka VAT naliczonego zamiast nadwyżki VAT należnego

Niejednokrotnie bywa i tak, że podatnik popełnia błąd, wykazując zwrot bezpośredni bądź kwotę do przeniesienia, podczas gdy powinien był wykazać zobowiązanie.

Błędy w podatkach nr 4
–> Brak złożenia deklaracji podatkowej i wpłaty podatku

Ten punkt odnosi się szczególnie do „szarej strefy”, która ma miejsce wówczas kiedy prowadzona działalność gospodarcza nie jest zgłoszona. 
Błąd ten popełniają również podatnicy będący przekonani, iż mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przysługującego w związku z małymi obrotami.

 

 

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej w przypadkach:

– deklaracji z nieprawidłowym rozliczeniem – podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,

– braku złożenia deklaracji VAT – podatnik złożył tę deklarację i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego,

to wówczas wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20%.

Pamiętajmy też, że chodzi o „korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości” (a nie tylko niektóre). Nieskorzystanie z trybu dobrowolnej korekty pokontrolnej z jednej strony narazi podatnika na dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30%, z drugiej jednak – na pewno będzie wiele przypadków, że podatnicy będą walczyć dalej o swoje racje w toku postępowania i być może dalej przed WSA.

 

W odniesieniu do przypadków zawyżenia podatku naliczonego bądź zaniżenia podatku należnego (co w konsekwencji skutkuje zaniżeniem zobowiązania, zawyżeniem zwrotu czy zawyżeniem kwoty do przeniesienia), gdy sytuacje te wynikałyby w całości bądź w części z odliczenia VAT na podstawie faktur, które:

– zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

– podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

– potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58  i 83  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w części dotyczącej tych czynności –

wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z tych faktur wynosi 100%.

 

błędy w podatkach

Posted in Bez kategorii.