Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO? Dane osobowe pracowników. Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku to zmiany, które mają wprowadzić nowe reguły przetwarzania danych osobowych pracowników, a co za tym idzie, nowe obowiązki dla pracodawców. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został opublikowany dnia 12 września 2017 r.

Dane osobowe pracownika

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO? Dotychczasowe przepisy przewidywały, iż pracodawca może zażądać od pracownika lub kandydata do pracy podania jego imion, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, a także informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Co więcej pracodawca ma prawo uzyskać informacje na temat danych osobowych dzieci pracownika (imion, nazwisk i dat urodzenia, numeru PESEL), jeżeli pracownik ma korzystać z pewnych uprawnień.

Nowe zmiany wychodzą naprzeciw pracodawcom i ich oczekiwaniom, bowiem dane osobowe pracowników, zostaną zaktualizowane o dodatkowe informacje, wśród których znajdzie się adres poczty elektronicznej lub numer telefonu pracownika lub kandydata do pracy, przy jednoczesnym usunięciu danych na temat imion rodziców, które do tej pory były wymagane. Ważnym elementem jest również możliwość wymagania od pracownika, który nie posiada numeru PESEL, podania rodzaju i numeru dokumentu tożsamości.

Dane biometryczne

Najważniejszą zmianą, jaka dotyczyć będzie zmienionego w Kodeksie Pracy paragrafu (art. 22(2)§1), który pozwala na przetwarzanie innych, niż powyższe, danych pracownika lub kandydata do pracy, jeżeli ten wyrazi na to zgodę – zarówno na piśnie jak również elektronicznie. Dane te mają dotyczyć wyłącznie stosunku pracy. W kwestii danych biometrycznych, pracodawca będzie posiadał możliwość przetwarzania ich, jeżeli dotyczą one stosunku pracy i wyłącznie w odniesieniu do pracowników – już nie kandydatów do pracy. Warunkiem legalności tych działań podobnie jak w przypadku powyższych będzie zgoda pracownika. Wyjątkiem od tej zasady są jednak dane dotyczące nałogów, stanu zdrowia, orientacji seksualnej czy życia seksualnego pracownika lub kandydata (dane te nie mogą być przetwarzane nawet za zgodą pracownika).

Posted in Blog and tagged , , , .