Ulga za złe długi

Ulga za złe długi w podatkach dochodowych od 2020r.

Podatnicy PIT i CIT, którzy mieli nadzieję skorzystać w 2019 roku z ulgi za złe długi, niestety muszą jeszcze poczekać na wprowadzenie tej zmiany kolejny rok. Rząd zadecydował bowiem o ponownym przesunięciu terminu jej wprowadzenia. Jak zapowiedziało Ministerstwo Finansów, rzeczona zmiana ma wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku.

W pierwszych planach Ministerstwa Finansów ulga za złe długi miała rozpocząć swoje funkcjonowanie już od stycznia 2018 roku, niestety termin ten uległ zmianie na 2019 rok. Z kolei z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, które przewidują ulgę za złe długi z dnia 1 września 2018 roku, wynika jednoznacznie, że na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy muszą poczekać jeszcze co najmniej do 1 stycznia 2020 roku.

Co oznacza nowy termin wejścia w życie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych dla przedsiębiorców?

Nowy termin wprowadzenia ulgi za złe długi to nie najlepsza wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wystawili faktury za wykonane usługi bądź dokonane dostawy towarów, ale z różnych powodów nadal nie otrzymali płatności z tego tytułu. Ulga pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania dochodów o zaległą kwotę nieopłaconych wierzytelności, stąd też opóźnienie jej wprowadzenia jest to sporą stratą dla już i tak pokrzywdzonych przedsiębiorców. Skorzystanie z ulgi za złe długi dotyczy wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zostały zbyte w jakiejkolwiek formie w przeciągu 120 dni od upływu terminu płatności, który został przez strony określony na fakturze, rachunku czy w umowie.

Warto jednak pamiętać, że gdy po uwzględnieniu korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania dochodów, zalegająca należność zostanie uregulowana lub zbyta, wierzyciel będzie zobowiązany ponownie powiększyć podstawę opodatkowania. Kwota podatku dochodowego należna stałaby się jednak dopiero za okres, w którym należność od dłużników została już uregulowana lub zbyta.

Ulga za złe długi a nabywcy

Ulga za złe długi to rozwiązanie, które nakłada nowe obowiązki na nabywców nie regulujących własnych zobowiązań. Zmiana ta wymaga od nich zwiększenia podstawy opodatkowania dochodu, która wyliczana jest w oparciu o wartość nieuregulowanych zobowiązań, które nie zostały opłacone w terminie 120 dni od dnia, w którym płatność miała zostać uregulowana na podstawie rachunku, faktury czy umowy. Oczywiście uregulowanie zobowiązania w terminie późniejszym, stanowi podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania, która dotyczyła będzie okresu, w którym zobowiązanie zostało już uregulowane.

Niestety przesunięcie terminu wejścia w życie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych sprawia, że wierzyciele oraz dłużnicy nie są traktowani na równi w zakresie różnych ustaw podatkowych. Ulga tego rodzaju obejmuje już od wielu lat zakres VAT, dlatego jej brak w podatkach dochodowych może rodzić wiele wątpliwości. Póki co, przedsiębiorcy muszą poczekać na zmiany jeszcze co najmniej do 2020 roku.

 

 

Posted in Blog and tagged , .