Zatrudnienie młodocianych

Zatrudnienie młodocianych to temat szczególnie aktualny w okresie wakacyjnym. W jaki sposób można legalnie zatrudnić młodocianą osobę do lekkich prac?

Zatrudnienie młodocianych to temat, który powinniśmy rozpocząć od ustalenia definicji.  Młodociani to osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie skończyły jeszcze 18 roku życia. Młodociany niemający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – jest możliwe przy wykonywaniu tzw. prac lekkich.

Praca lekka to taka, która:

● nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego,
● nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego,
● niekoniecznie jest pracą sezonową czy dorywczą,
● może mieć charakter całoroczny,
● nie figuruje w wykazie prac wzbronionych młodocianym.

Pracodawca ma obowiązek:
● określić wykaz prac lekkich, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy,
● uzyskać od właściwego inspektora pracy zatwierdzenie wykazu prac lekkich,
● zamieścić wykaz prac lekkich w regulaminie pracy lub w innym akcie, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do wydania regulaminu,
● zapoznać młodocianego z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem pracy,
● ustalić wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego,
● przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Przykłady prac lekkich:

● zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów),
● przenoszenie dokumentacji i sprzętu biurowego (ograniczenie dźwigania ciężarów),
● pomocnicze prace biurowe, np. jako goniec,
● prace porządkowe wokół budynków, itp.

Osoby takie mogą wykonywać pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia lub o dzieło). Do jej zawarcia potrzebuje zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub jego potwierdzenia, gdyby umowa została podpisana bez zgody (art. 17 i art. 18 § 1 Kodeksu cywilnego).

Nie jest to bowiem kontrakt, który można zaliczyć do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, przy których zgoda ta nie jest konieczna (art. 20 Kodeksu cywilnego). Przedstawiciel ustawowy może przekazać swoją zgodę przed, przy lub po zawarciu umowy (art. 63 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wypłacenie wynagrodzenia z umowy zlecenia lub o świadczenie usług powinno być co najmniej na poziomie minimalnej stawki godzinowej (w 2019 r. – 14,70 zł). Broszurę, w której obrazowo i szczegółowo definiowane jest zatrudnienie młodoczianego znajdziecie pod tym linkiem.

Posted in Blog and tagged , , , , .