Świadectwa pracy na nowych zasadach

Świadectwa pracy na nowych zasadach. Już niebawem w wyniku prezydenckiej nowelizacji zmienią się przepisy Kodeksu Pracy, które przede wszystkim będą korzystne z punktu widzenia pracownika.

Świadectwa pracy na nowych zasadach. Od dnia 7 września bieżącego roku wydłuży się termin w jakim pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Czas ten obejmować będzie okres 14 dni. Dodatkowo w sytuacji niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownicy będą mogli wystąpić na drogę sądową.

Wydanie świadectwa pracy – zmiany w 2019 roku

Jedną z najważniejszych zmian w zakresie wydawania świadectwa pracy jest uzupełnienie art. 97 § 1 Kodeksu pracy o regulację, odnoszącą się do sytuacji, kiedy to wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie do tego upoważnionej jest nie możliwe, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie dokumentu drogą pocztową, w terminie 7 dni od chwili ustania stosunku pracy.
Ponad to karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł mogą zostać ukarani pracodawcy, którzy nie wydadzą pracownikowi świadectwa pracy w wyznaczonym terminie (art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy).

Wydłużony zostanie także termin na ewentualne sprostowanie informacji zawartych w świadectwie pracy na wniosek pracownika. Obecnie termin ten wynosił 7 dni, w chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy dnia 7 września 2019 roku, wydłuży on się do 14 dni. Ponad to w przypadku otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania złożonego wniosku, pracownik będzie mógł wystąpić do Sądu Pracy.
Terminy rozpraw, które rozpoczęły bieg a do dnia 7 września nie upłyną, również zostaną odpowiednio wydłużone.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy

Oprócz wyżej wymienionych zmian, w Kodeksie pracy pojawią się nowe przepisy, na mocy których pracownik w sytuacji nieotrzymania świadectwa pracy będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem jego wydania.
Co więcej, w przypadku, kiedy wytoczenie pracodawcy powództwa będzie z jakiś przyczyn niemożliwe, wówczas pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy o ustalenie uprawnień do otrzymania świadectwa pracy. Wyżej wymienione czynności powinny być podjęte w okresie przed upływem terminu przedawnienia.

Wszystkie kwestie procesowe wynikające ze złożenia wniosku zostaną uregulowane w przepisach “Kodeksu postępowania cywilnego”. Sąd zajmujący się sprawą określał będzie treść świadectwa pracy, z kolei ogłoszony wyrok lub postanowienie nakładające obowiązek wydania dokumentu będzie jednocześnie pełnił rolę świadectwa pracy.

 

Posted in Blog and tagged , , .