Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie służył do wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe).

Indywidualny rachunek podatkowy nie będzie właściwy do wpłat wszystkich rodzajów podatków. W szczególności nie będzie on właściwy do wpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Docelowo, taka forma rozliczeń ma dotyczyć wszystkich podatków.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Dotyczy to również wpłat za rok 2019.

Co ważne, mikrorachunek podatkowy będzie służył tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy podatnika (płatnika).

Nie jest przewidziane tworzenie odrębnych indywidualnych rachunków podatkowych dla podmiotów będących jednocześnie podatnikami oraz płatnikami. W konsekwencji podmioty takie będą posiadać jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą dokonywać wpłat zarówno z tytułu własnych zobowiązań podatkowych (w tym własnych zaliczek na podatek), jak i kwot pobieranych jako płatnik (np. zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od dochodu pracowników).

Indywidualny rachunek podatkowy posiadać będą wszyscy podatnicy i płatnicy. Nie będzie to zatem udogodnienie dostępne tylko dla pewnej ich grupy, np. dla przedsiębiorców. W szczególności indywidualny rachunek podatkowy posiadać będą również osoby prywatne.

Indywidualny rachunek podatkowy posiadać będzie bardzo charakterystyczną strukturę. Otóż poza sumą kontrolną oraz numerem rozliczeniowym jednostki organizacyjnej banku zawierać będzie identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika, tj.:
1) numer PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów.
Numer indywidualnego rachunku podatkowego udostępniany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Warunkiem jego udostępnienia będzie podanie identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika (numeru NIP lub PESEL).

Poniżej link do generatora mikrorachunku podatkowego:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/?fbclid=IwAR1W0HYr58eeLLrwRUsL9Ubw10QhyCa6zqrJFTZtIS2cwrhRvSnk9ebBgJM

Posted in Blog and tagged .