Rejestracja firmy w BDO

Rejestracja firmy w BDO

Do końca roku większość przedsiębiorców musi dokonać rejestracji firmy w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach).

Rejestracja firmy w BDO. Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.
Kto musi zarejestrować firmę w BDO?
Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO obarczone są firmy, które w swojej działalności:
• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO to:
• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
• podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
• podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
• podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
• podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe firmy prowadzące np. zakład fryzjerski. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść na stronę do https://bdo.mos.gov.pl/ , a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę. Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Rejestracja firmy w BDO. Jak zarejestrować firmę w BDO?

Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną. Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.
Uwaga – obecność w rejestrze nie jest bezpłatna. Przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:
• 100 zł – Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
• 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Gdy nie zdążysz z rejestracją w BDO
Spóźnialscy mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przygotował bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, ale także aresztu, a dokładniej:
• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Więcej informacji na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami?fbclid=IwAR08YrT6HOqDmfGszNmRaWWC20cf_-OTmaZMTUgfy37oiNow-ZXXBPgjwWw

Posted in Blog and tagged , .