Split Payment od 1 listopada 2019r.

Obowiązkowy split payment zacznie funkcjonować już od 1 listopada 2019 roku i stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku i dotychczas była rozliczana w procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:
❗️ obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
❗️ wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
❗️ co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
❗️ sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

W związku z wejściem obowiązkowego split paymentu czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego.
Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych (typu ROR) nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania split payment.

Nadmienić należy, że jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT). Tak więc jeśli faktura sprzedaży rozliczana jest kompensatą, nie ma obowiązku dodawania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Posted in Blog and tagged .