Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK. Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się już, kto i w jakim terminie jest zobowiązany generować jednolity plik kontrolny oraz czy przesyłamy go obligatoryjnie czy też na wezwanie Urzędu Skarbowego. Teraz przyszła kolej, aby zapoznać się z tematyką konsekwencji karno-skarbowych jakie są związane z obsługą JPK.

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK mają miejsce w dwóch sytuacjach:

  1. Kiedy przesłany przez przedsiębiorcę jednolity plik kontrolny zawiera błędy;
  2. Kiedy pomimo obowiązku lub wezwania ze strony fiskusa nie przekażemy JPK.

Błędy w jednolitym pliku kontrolnym.

Jeśli podatnik dopatrzy się błędów w przesłanym już jpk, powinien jak najszybciej dokonać jego korekty, polegającej na ponownym przesłaniu pliku z poprawionymi danymi.

Na podatników, którzy takiej autokorekty nie dokonali, u których zostaną wykryte nieprawidłowości, np. stosowanie zaniżonej stawki podatku VAT, albo co gorsza posługiwanie się nierzetelnymi (fikcyjnymi) fakturami, czekają zaostrzone w bieżącym roku kary. Podatnik może zostać ukarany grzywną sięgającą 720 stawek dziennych (w roku 2017 maksymalny wymiar kary przekracza 19.000.000,00 zł) albo karą pozbawiania wolności, albo obu tym karom jednocześnie.

Konsekwencje niezłożenia jednolitego pliku kontrolnego

W tym przypadku również należy liczyć się z surowymi karami. Zastosowanie znajdzie tu art. 83 Kodeksu karnego skarbowego, który mówi że:
„kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, (…) udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Co jednak, jeśli nieokazanie ksiąg czy w tym wypadku nieprzesłanie jpk nie ma charakteru działania celowego, a wynika z problemów technicznych czy chwilowych braków kadrowych? Podatnik wezwany do przedłożenia wskazanego pliku jpk otrzyma od fiskusa minimum 3 dniowy termin realizacji. W przypadku problemów technicznych, danych bardzo obszernych albo też nieobecności pracowników odpowiedzialnych za obsługę jpk, termin ten może okazać się zbyt krótki. Należy wtedy wystosować do organu podatkowego wniosek o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem przyczyn zwłoki. W przeciwnym razie narażamy się na ukaranie karą porządkową w wysokości 2.800,00 zł oraz opisaną wyżej karą grzywny.

Posted in Bez kategorii and tagged .